ข้อมูลพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No ภาพ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 0963351120
2 นายคมสรรค์ อาจหาญ 065-8681954
3 นายชัยเชษฐ์ บุญใบ 0933981870
4 นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล 0823261612
5 นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ 0629954887
6 นายธนกฤต เศษวงศ์ 0919014435
7 นายธวัชชัย สุยอย 0883336982
8 นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว 0875361729
9 นายยุทธพงศ์ ชาธิพา 0935192820
10 นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์ 0810616346
11 นายวัฒนา สายจันทร์ 0849089969
12 นายวิชัย สินสว่าง 0880244139
13 นายสมชาย ลาจ้อย 0857459104
14 นายสังวาล ตุติ 0648674088
15 นายสันติ อุปแสน 0981751819
16 นายสำราญ รัตนจันทร์ 0821196892
17 นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์ 0959959015
18 นายสุภาพ อุปแสน 0898400750
19 นายอำนาจ พลแก้ว 0903201808
20 นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ 0811839016
21 นายเดชา จันทรสิทธิ์ 0804144087
22 นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์ 00850107286
23 นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ 0898634075