ข้อมูลพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No ภาพ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 นายคมสรรค์ อาจหาญ 065-8681954
2 นายชัยเชษฐ์ บุญใบ 0933981870
3 นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล 0823261612
4 นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ 0629954887
5 นายธนกฤต เศษวงศ์ 0919014435
6 นายธวัชชัย สุยอย 0883336982
7 นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว 0875361729
8 นายยุทธพงศ์ ชาธิพา 0935192820
9 นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์ 0810616346
10 นายวัฒนา สายจันทร์ 0849089969
11 นายวิชัย สินสว่าง 0880244139
12 นายสมชาย ลาจ้อย 0857459104
13 นายสังวาล ตุติ 0648674088
14 นายสันติ อุปแสน 0981751819
15 นายสำราญ รัตนจันทร์ 0821196892
16 นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์ 0959959015
17 นายสุภาพ อุปแสน 0898400750
18 นายอำนาจ พลแก้ว 0903201808
19 นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ 0811839016
20 นายเดชา จันทรสิทธิ์ 0804144087
21 นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์ 00850107286
22 นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ 0898634075