ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (0819935608) รณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (081-9935608) ม.ขอนแก่น นข 2425 มค. 28/02/2018 06:10 - 28/02/2018 18:16 2018-02-19 09:18:03
อนุมัติ ปฏิมาศ นิตยาชิต (0857435958) ปฏิมาศ นิตยาชิต (0857435958) จากคณะวิทยาการจัดการ ตึก34 ไปยัง โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ประมาณ 60 กิโลเมตร นข 2425 มค. 02/03/2018 08:00 - 02/03/2018 16:30 2018-02-21 17:50:18
อนุมัติ นางสาวดรุณวณิช พิมรินทร์ (0645593463) ดรุณวณิช พิมรินทร์ (043722214) สำนักงาน ป.ป.ช สนามบินน้ำ นข 2425 มค. 06/03/2018 07:00 - 07/03/2018 20:00 2018-02-20 09:51:29
อนุมัติ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ (0816620680) นางสาวกิ่งเพชร แก้วปัญญา (0933250110) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นข 2425 มค. 16/03/2018 07:00 - 18/03/2018 21:30 2017-12-15 10:39:29
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อร่วมโครงการพัฒนาแผนคณะฯ นข 2425 มค. 28/03/2018 05:00 - 30/03/2018 20:00 2018-02-13 10:09:23
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นข 2425 มค. 04/04/2018 04:00 - 07/04/2018 16:30 2018-02-20 11:30:20