ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร (0897097920) อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร (0897097920) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นข 2425 มค. 16/08/2018 06:00 - 16/08/2018 18:00 2018-08-08 13:10:45
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ศาลจังหวัดขอนแก่น นข 2425 มค. 17/08/2018 08:00 - 17/08/2018 15:00 2018-08-09 13:17:09
อนุมัติ สุรีพร กัลปดี (0895711694) นางสุรีพร กัลปดี (0895711694) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 20/08/2018 08:30 - 22/08/2018 16:30 2018-08-07 13:43:40
อนุมัติ อาจารย์อัญชนา ทองกระจาย (063-465-4159) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นข 2425 มค. 31/08/2018 18:00 - 31/08/2018 21:00 2018-08-06 11:33:43
อนุมัติ รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง (0862221272) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดเลย นข 2425 มค. 07/09/2018 08:00 - 09/09/2018 20:00 2018-07-09 11:30:05
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นข 2425 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36