ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์วิทธวัธ ทิพย์แสนพรหม (0803259259) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นข 2425 มค. 21/01/2019 06:00 - 23/01/2019 20:00 2019-01-15 15:26:44
รออนุมัติ ประยงค์ จำปาศรี (0914199126) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) รับ นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล ณ บ้านพัก (หมู่บ้านแก่นทอง) ใกล้ทางเข้าสนามบินขอนแก่น เวลา 12.30 น. และรับ นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น เวลา 13.00 น. นข 2425 มค. 25/01/2019 11:00 - 25/01/2019 18:00 2019-01-19 15:01:22
อนุมัติ ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล (0817398644) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) ศูนย์การศึกษาภูพาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นข 2425 มค. 26/01/2019 06:00 - 28/01/2019 18:00 2019-01-10 13:32:41
อนุมัติ นางสาวอันนา อ่อนมาก (043722214) อันนา อ่อนมาก (0935520288) สนามบินขอนแก่น นข 2425 มค. 29/01/2019 05:00 - 29/01/2019 11:00 2019-01-07 10:33:53
อนุมัติ นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) เดินทางจาก อาคารกิจการนักศึกษา ไป รร. สารคามพิทยาสรรพ์ เดินทางกลับจาก รร.สารคามพิทยาสรรพ์มา กองพัมนานักศึกษา นข 2425 มค. 30/01/2019 07:16 - 30/01/2019 22:17 2018-12-18 15:19:34
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) ณ ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 01/02/2019 07:30 - 01/02/2019 12:35 2019-01-04 13:39:02
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง นักแสดงพิธีเปิดบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 01/02/2019 16:00 - 01/02/2019 18:30 2019-01-04 14:23:20
อนุมัติ สิรินภา ขจรโมทย์ (0945194144) นางสาวสิรินภา ขจรโมทย์ (0910611688) ศิลปะและวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นข 2425 มค. 02/02/2019 13:00 - 03/02/2019 18:00 2019-01-11 17:02:50
อนุมัติ นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์ (0995498252) สุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์ (0995498252) สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๘ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ ในยุคประเทศไทย ๔.๐ นข 2425 มค. 05/02/2019 05:00 - 09/02/2019 22:00 2019-01-14 12:42:54
อนุมัติ มณีรัตน์ แสงกล้า (301) มณีรัตน์ แสงกล้า (0857537501) โรงแรมเขาค้อโฮแลนด์ นข 2425 มค. 17/02/2019 09:20 - 20/02/2019 07:20 2019-01-07 11:21:54
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2425 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2425 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19