ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อจัดทำแผนยุทธสาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร นข 2425 มค. 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 16:30 2018-09-18 14:19:38
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ นข 2425 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) อนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณวัดป่าบึงวังยาว อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 28/10/2018 08:30 - 28/10/2018 13:00 2018-10-02 09:30:28
อนุมัติ รศ.กฤษฎา ศรีธรรมา (0878570705) นัยนา ประทุมรัตน์ (0944149264) วัดป่าบ้านร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ วัดอัพวรรณม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร นข 2425 มค. 15/11/2018 07:00 - 16/11/2018 19:09 2018-10-16 17:34:33
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ โรงเเรมโฆษะ ขอนเเก่น นข 2425 มค. 06/12/2018 06:00 - 06/12/2018 18:00 2018-10-08 10:58:34
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นข 2425 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2425 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2425 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19