ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย (0832862515) ไชยยันต์ สกุลไทย (0832862515) อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กค 7137 มค. 15/08/2018 08:30 - 15/08/2018 14:00 2018-06-30 23:05:29
อนุมัติ อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม (0837327803) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปนิเทศนักศึกษา จังหวัดนครพนม กค 7137 มค. 16/08/2018 06:00 - 16/08/2018 20:00 2018-08-03 17:28:16
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น กค 7137 มค. 28/08/2018 10:00 - 28/08/2018 16:30 2018-08-03 16:08:19
รออนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการกรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 29/08/2018 06:00 - 31/08/2018 22:00 2018-08-14 15:41:06
รออนุมัติ ปฏิพล โพธิ์ศรี (0847994492) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) งานประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงดนตรีไทย และงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กค 7137 มค. 03/09/2018 10:00 - 07/09/2018 16:00 2018-08-10 13:42:23
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กค 7137 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กค 7137 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36