ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นิภา พรมไชย (0833338636) นิภา พรมไชย (0833338636) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 24/10/2018 06:00 - 24/10/2018 14:30 2018-10-09 13:47:44
อนุมัติ ผศ.ดร.กนกพร ทองสอดแสง (0956717969) น.ส.พัชราภรณ์ บุตรงาม (0956717969) ม.ขอนแก่น กค 7137 มค. 25/10/2018 06:00 - 25/10/2018 16:00 2018-10-17 09:53:34
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ กค 7137 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กค 7137 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 7137 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 7137 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19