ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) เสนอเซ็นเอกสารให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 26/02/2018 08:00 - 26/02/2018 15:08 2018-02-23 15:09:44
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 27/02/2018 11:00 - 27/02/2018 16:30 2018-02-05 11:16:21
อนุมัติ นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (0819935608) รณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (081-9935608) ม.ขอนแก่น กค 7137 มค. 28/02/2018 07:00 - 28/02/2018 17:00 2018-02-19 09:07:14
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ดร. วิชัย แข่งขัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น การประชุมสภาฯครั้งที่ 3/2561 กค 7137 มค. 15/03/2018 08:42 - 16/03/2018 16:00 2018-01-23 11:46:06
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ให้บริการในการขนเอกสารเพื่อจัดประชุม ณ จังหวัดสกลนคร กค 7137 มค. 16/03/2018 08:30 - 18/03/2018 16:30 2017-12-18 13:13:42
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ดร. วิชัย แข่งขัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น กค 7137 มค. 19/04/2018 06:19 - 20/04/2018 16:19 2018-01-23 13:20:26
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ดร. วิชัย แข่งขัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น กค 7137 มค. 17/05/2018 09:37 - 18/05/2018 15:37 2018-01-23 13:38:00
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ดร. วิชัย แข่งขัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น กค 7137 มค. 21/06/2018 09:51 - 22/06/2018 15:51 2018-01-23 13:52:08