ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางนิภา พรมไชย (0833338636) นิภา พรมไชย (0833338636) สนามบินขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 19/12/2018 12:00 - 19/12/2018 16:00 2018-12-08 09:46:19
อนุมัติ นายปฏิพล โพธิ์ศรี (0873598268) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 20/12/2018 10:30 - 20/12/2018 16:00 2018-12-17 15:37:24
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธฺ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ สนามบิน ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 21/12/2018 06:01 - 21/12/2018 16:01 2018-11-23 16:01:55
อนุมัติ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 26/12/2018 06:00 - 27/12/2018 22:00 2018-12-18 09:13:31
อนุมัติ นายชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) แถลงข่าว ส่งเอกสาร กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กค 7137 มค. 03/01/2019 08:00 - 04/01/2019 22:00 2018-12-14 15:04:53
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กค 7137 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 7137 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 7137 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19