ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นิภา พรมไชย (0833338636) นิภา พรมไชย (0833338636) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 27/02/2018 06:00 - 27/02/2018 14:30 2018-02-06 14:31:56
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 15/03/2018 09:07 - 16/03/2018 15:08 2018-01-23 13:10:47
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร กค 1749 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 19/04/2018 08:22 - 20/04/2018 15:23 2018-01-23 13:24:44
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 17/05/2018 10:38 - 18/05/2018 15:39 2018-01-23 13:39:40
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 21/06/2018 10:53 - 22/06/2018 15:53 2018-01-23 13:54:21