ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบินขอนแก่น กค 1749 มค. 19/10/2018 12:13 - 19/10/2018 16:14 2018-10-17 10:14:34
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กค 1749 มค. 25/10/2018 06:00 - 25/10/2018 18:00 2018-10-11 11:39:59
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ กค 1749 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 1749 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19