ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางพรนัชชา ภูมิอินทร์ (0866532632) พรนัชชา ภูหนางโอง (0619294442) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 23/01/2019 07:30 - 25/01/2019 17:00 2018-12-28 11:41:38
รออนุมัติ มณีรัตน์ แสงกล้า (301) มณีรัตน์ แสงกล้า (0857537501) ไปราชการเข้าร่วมอบรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กค 1749 มค. 17/02/2019 08:01 - 23/02/2019 16:02 2019-01-11 16:04:22
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กค 1749 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19