ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด (0885498940) วนิดา ผาระนัด (0885498940) เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกับ สกว. สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กค 1749 มค. 16/08/2018 09:00 - 18/08/2018 18:00 2018-08-08 10:15:35
อนุมัติ นิภา พรมไชย (0833338636) นิภา พรมไชย (0833338636) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 กค 1749 มค. 29/08/2018 06:00 - 29/08/2018 14:30 2018-08-06 12:16:34