ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ร่วมงานต้อนรับรัฐมนตรี กค 1749 มค. 23/05/2018 06:00 - 23/05/2018 22:00 2018-05-15 15:36:59
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กค 1749 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
รออนุมัติ ประยงค์ จำปาศรี (0914199126 , 043713060) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) อำนวยความสะดวก และรับ-ส่ง คณะกรรมการ ก.บ.ม. รับประทานอาหารกลางวัน (สแตนบาย 11.00 น. บริเวณใกล้ที่จอดรถอธิการบดี) กค 1749 มค. 25/05/2018 11:30 - 25/05/2018 13:58 2018-05-21 16:58:56
รออนุมัติ นายปฏิพล โพธิ์ศรี (0847994492) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 11/06/2018 09:00 - 11/06/2018 16:30 2018-05-21 15:26:56
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 1749 มค. 21/06/2018 10:53 - 22/06/2018 15:53 2018-01-23 13:54:21