ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ประยงค์ จำปาศรี (0914199126 , 043413060) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) ส่งระเบียบวาระการประชุม กบม. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1) นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 (ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น) 2) นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กค.6342 มค. 22/05/2018 14:00 - 22/05/2018 16:00 2018-05-21 16:51:12
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ร่วมงานต้อนรับรัฐมนตรี กค.6342 มค. 23/05/2018 06:00 - 23/05/2018 22:00 2018-05-15 15:36:59
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กค.6342 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น กค.6342 มค. 25/05/2018 10:00 - 25/05/2018 16:30 2018-05-16 12:29:31