ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา ณ สนามบินขอนแก่น กค.2882 มค. 22/01/2019 06:59 - 23/01/2019 18:59 2019-01-02 16:01:12
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินจังหวัดขอนแก่น กค.2882 มค. 24/01/2019 08:24 - 25/01/2019 16:24 2018-12-23 10:26:42
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กค.2882 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19