ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กค.2882 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (080-4108577) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กค.2882 มค. 25/05/2018 08:30 - 25/05/2018 16:44 2018-05-19 13:45:10
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ณ กรุงเทพฯ กค.2882 มค. 29/05/2018 06:49 - 31/05/2018 16:49 2018-04-17 11:50:09
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย กค.2882 มค. 22/06/2018 07:49 - 22/06/2018 15:49 2018-01-23 13:50:24