ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) ไป รับ - ส่ง ณ สนามบิน ขอนเเก่น กค.2882 มค. 28/02/2018 08:00 - 28/02/2018 21:30 2018-02-21 11:25:46
อนุมัติ ปฏิพล โพธิ์ศรี (0873598268) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค.2882 มค. 05/03/2018 06:00 - 05/03/2018 13:36 2018-02-19 13:38:08
อนุมัติ จีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กค.2882 มค. 06/03/2018 11:00 - 06/03/2018 13:49 2018-02-22 08:50:38
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (0804108577) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมกำกับติดตามลูกหนี้เงินยืม (ถึงบ้านท่านเวลา 08.30 น) กค.2882 มค. 09/03/2018 08:25 - 09/03/2018 15:26 2018-02-21 10:27:47
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 กค.2882 มค. 16/03/2018 07:01 - 16/03/2018 13:01 2018-01-23 13:02:14
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) รับ-ส่ง รองอธิการดี กค.2882 มค. 16/03/2018 08:37 - 18/03/2018 16:37 2017-12-18 13:20:54
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย กค.2882 มค. 20/04/2018 07:17 - 20/04/2018 15:18 2018-01-23 13:18:22
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย กค.2882 มค. 18/05/2018 07:34 - 18/05/2018 15:34 2018-01-23 13:35:32
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย กค.2882 มค. 22/06/2018 07:49 - 22/06/2018 15:49 2018-01-23 13:50:24