ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด (0885498940) วนิดา ผาระนัด (0885498940) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กข 3801 มค. 28/02/2018 08:30 - 03/03/2018 18:00 2018-02-21 15:42:10
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร กข 3801 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50