ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์ (0616956562) ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์ (0616956562) จากคณะวิทยาการจัดการเวลา 8.00 ออกเดินทางไปยัง วิทยาลัยอาชีวศึาากาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 02/03/2018 08:00 - 02/03/2018 16:00 2018-02-22 17:52:30
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) สนามบิน จังหวัดขอนแก่น ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 06/03/2018 06:00 - 06/03/2018 17:00 2018-02-14 09:52:21
อนุมัติ จีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 07/03/2018 11:00 - 07/03/2018 13:47 2018-02-22 08:47:55
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) รับ-ส่ง กรรมการสภาจากผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ประจำ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 16/03/2018 08:32 - 18/03/2018 16:32 2017-12-18 13:16:06
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รับประทานอาหารกลางวัน ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 16/03/2018 10:00 - 16/03/2018 15:54 2018-01-23 12:59:45
อนุมัติ ประยงค์ จำปาศรี (043713060) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) รับ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2 ท่าน 1) นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล เวลา 07.00 น. ณ บ้านพักใกล้สนามบินขอนแก่น 2) รับ นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 2. บริการรับ-ส่ง กรรมการ กบม. รับประทานอาหารกลางวัน 3.ส่งกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2 ท่าน ณ บ้านพักใกล้สนามบินขอนแก่น และโรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 23/03/2018 07:00 - 23/03/2018 14:03 2017-12-27 10:04:04
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อร่วมโครงการพัฒนาแผนคณะฯ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 28/03/2018 05:00 - 30/03/2018 20:00 2018-02-13 10:09:23
อนุมัติ อ.ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 23/04/2018 06:00 - 25/04/2018 22:00 2018-01-23 18:30:38
อนุมัติ อ.นภาพร เวชกามา (080-1841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเมือง จังหวัดสกลนคร ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 30/04/2018 07:30 - 01/05/2018 16:30 2018-01-17 17:22:08