ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ ประยงค์ จำาศรี (043713060 , 0914199126) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) 1) รับ นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล ที่บ้านพัก (หมู่บ้านแก่นทอง ใกล้สนามบินขอนแก่น) เวลา 08.00 น. และรับ นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น เวลา 08.30 น. 2) ส่ง นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล ที่บ้านพัก (หมู่บ้านแก่นทอง ใกล้สนามบินขอนแก่น) และนางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น เวลา 12.00 น. ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 25/05/2018 06:40 - 25/05/2018 15:00 2018-05-17 14:36:26
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ณ กรุงเทพฯ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) 29/05/2018 06:42 - 31/05/2018 16:43 2018-04-17 11:44:01