ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวสุกัญญา ทาโยธี (0833461361) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานี 36-0011 มค. (รถเช่า) 24/05/2018 05:00 - 25/05/2018 22:00 2018-05-03 16:00:09
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ณ กรุงเทพฯ 36-0011 มค. (รถเช่า) 29/05/2018 06:46 - 31/05/2018 16:46 2018-04-17 11:48:20
อนุมัติ ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด (0885498940) วนิดา ผาระนัด (0885498940) วันที่ 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี วันที่ 7 สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 หาดนางรำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 เดินทางกลับ 36-0011 มค. (รถเช่า) 06/06/2018 05:00 - 09/06/2018 18:00 2018-03-19 14:18:34
อนุมัติ ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (087-110-5408) สราวุฒิ ดาแก้ว (0800735775) Bitec บางนา 36-0011 มค. (รถเช่า) 15/06/2018 08:00 - 16/06/2018 21:00 2018-05-03 18:50:57
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รับประทานอาหารกลางวัน 36-0011 มค. (รถเช่า) 22/06/2018 09:55 - 22/06/2018 16:55 2018-01-23 13:56:21
อนุมัติ น.ส.นัดติยา ประกอบแสง (0935290944) นัดติยา ประกอบแสง (0929203727) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 36-0011 มค. (รถเช่า) 27/06/2018 05:00 - 29/06/2018 20:00 2018-05-16 09:18:28