ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายไชยยันต์. สกุลไทย (0832862515) ไชยยันต์ สกุลไทย (0832862515) อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 36-0011 มค. (รถเช่า) 15/08/2018 08:00 - 15/08/2018 17:00 2018-08-08 12:19:06
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมวิปัสนากรรมฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 36-0011 มค. (รถเช่า) 17/08/2018 08:00 - 19/08/2018 16:30 2018-08-02 16:45:49
อนุมัติ นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปรับพระ 36-0011 มค. (รถเช่า) 22/08/2018 06:00 - 22/08/2018 12:00 2018-08-14 08:56:46
อนุมัติ ประยงค์ จำปาศรี (0914199126) นายประยงค์ จำปาศรี (0914199126) 1) รับ นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล ณ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 (ติดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น) เวลา 08.30 น. และรับ นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น เวลา 08.45 น. 2) อำนวยความสะดวกการรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เวลา 11.30 น. 3) ส่ง นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล และนางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ณ จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.30 น. 36-0011 มค. (รถเช่า) 23/08/2018 06:30 - 23/08/2018 15:30 2018-08-07 10:25:02
อนุมัติ นิภา พรมไชย (0833338636) นิภา พรมไชย (0833338636) โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร 36-0011 มค. (รถเช่า) 30/08/2018 08:00 - 01/09/2018 16:00 2018-07-17 15:15:22
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 36-0011 มค. (รถเช่า) 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36