ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) สนามบินขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 18/10/2018 10:00 - 18/10/2018 21:00 2018-09-25 14:42:35
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง 36-0011 มค. (รถเช่า) 19/10/2018 08:51 - 19/10/2018 16:51 2018-09-24 14:52:31
อนุมัติ นายปฏิพล โพธิ์ศรี (0847994492) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 20/10/2018 07:00 - 20/10/2018 15:00 2018-10-10 09:36:33
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้วิจัย 36-0011 มค. (รถเช่า) 22/10/2018 10:00 - 23/10/2018 23:00 2018-10-09 14:07:28
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อจัดทำแผนยุทธสาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 36-0011 มค. (รถเช่า) 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 16:30 2018-09-18 14:19:38
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ 36-0011 มค. (รถเช่า) 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ นางสาวกชวรา ศาลารมย์ (0651654294) ปรารถนา หวานเหย (0878128871) ไปรับส่งวิทยากร 28-31 ตุลาคม 2561 36-0011 มค. (รถเช่า) 28/10/2018 09:57 - 31/10/2018 20:57 2018-10-12 09:59:25
อนุมัติ นางไพรัช นุตไว (0804012466) นางไพรัช นุตไว (0804012466) บ้านหนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 36-0011 มค. (รถเช่า) 03/11/2018 10:30 - 03/11/2018 15:30 2018-10-11 10:26:01
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 36-0011 มค. (รถเช่า) 14/11/2018 06:00 - 16/11/2018 17:45 2018-09-04 20:41:52
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 36-0011 มค. (รถเช่า) 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 36-0011 มค. (รถเช่า) 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 36-0011 มค. (รถเช่า) 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19