ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ น.ส.พัชราภรณ์ บุตรงาม (0956717969) น.ส.พัชราภรณ์ บุตรงาม (0956717969) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 27/02/2018 06:00 - 27/02/2018 15:36 2018-02-22 10:40:01
อนุมัติ อาจารย์กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) -ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง5 ปทุมธานี -นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน กทม. -มิวเซียมสยาม พระนคร กทม. -อพวช. จามจุรีแสคว ปทุมวัน กทม. -ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข นิคมโรจน์ จ.พระนครศรีอยุธยา 36-0011 มค. (รถเช่า) 28/02/2018 05:00 - 02/03/2018 21:00 2018-01-05 14:22:42
อนุมัติ ผศ.มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) พานักศึกษาศึกษาดูงาน 36-0011 มค. (รถเช่า) 05/03/2018 05:00 - 09/03/2018 18:00 2017-12-14 12:16:13
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) รับ-ส่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 36-0011 มค. (รถเช่า) 16/03/2018 08:34 - 18/03/2018 17:34 2017-12-18 13:17:47
อนุมัติ นางไพรัช นุตไว (0804012466) นางไพรัช นุตไว (0804012466) รับ - ส่ง วิทยากร โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา สนามบินจังหวัดขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 20/03/2018 08:30 - 22/03/2018 16:30 2018-02-08 13:22:46
อนุมัติ อ.จักรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) กรุงเทพมหานคร 36-0011 มค. (รถเช่า) 26/03/2018 05:30 - 27/03/2018 18:00 2018-01-26 10:50:21
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม (043722214) อันนา อ่อนมาก (0935520288) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 36-0011 มค. (รถเช่า) 02/04/2018 05:00 - 06/04/2018 22:00 2018-01-20 11:49:10
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รับประทานอาหารกลางวัน 36-0011 มค. (รถเช่า) 20/04/2018 08:25 - 20/04/2018 15:27 2018-01-23 13:29:48
อนุมัติ อ.นภาพร เวชกามา (080-1841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) 1. สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยชัยภูมิ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เพชรบูรณ์ 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงภูเรือ จังหวัดเลย 4. สวนลุงวุฒิ อ.ภูเรือ จังหวัดเลย 5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร บ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 7. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 23/04/2018 06:00 - 26/04/2018 17:00 2018-01-17 17:10:16
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รับประทานอาหารกลางวัน 36-0011 มค. (รถเช่า) 18/05/2018 10:40 - 18/05/2018 15:40 2018-01-23 13:42:22
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รับประทานอาหารกลางวัน 36-0011 มค. (รถเช่า) 22/06/2018 09:55 - 22/06/2018 16:55 2018-01-23 13:56:21
อนุมัติ ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (0871105408) สราวุฒิ ดาแก้ว (0800735775) Bitec บางนา 36-0011 มค. (รถเช่า) 29/06/2018 08:00 - 30/06/2018 22:00 2018-02-22 08:39:14