ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40 - 0148 มค. 16/08/2018 08:30 - 16/08/2018 15:00 2018-07-20 10:57:24
อนุมัติ กนกวรรณ ศรีวาปี (0818736177) นางสาวกิ่งเพชร แก้วปัญญา (0933250110) เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย 40 - 0148 มค. 17/08/2018 08:00 - 17/08/2018 18:00 2018-08-07 10:44:13
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร (0897097920) อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร (0897097920) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40 - 0148 มค. 18/08/2018 06:00 - 18/08/2018 16:34 2018-08-08 12:40:31
อนุมัติ รตนดา อาจวิชัย (0834151422) รตนดา อาจวิชัย (0834151422) 19 ส.ค. 61 รถบัสเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรอรับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ 20-24 ส.ค. 61 นำคณะศึกษาดูงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา และเดินทางกลับ จ.มหาสารคาม 40 - 0148 มค. 19/08/2018 09:00 - 24/08/2018 20:30 2018-07-03 12:25:01
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0148 มค. 25/08/2018 07:00 - 26/08/2018 16:00 2018-07-19 13:53:24
อนุมัติ Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0148 มค. 27/08/2018 06:00 - 28/08/2018 23:00 2018-03-30 15:34:22
อนุมัติ นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (0639356654) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 40 - 0148 มค. 20/09/2018 06:00 - 21/09/2018 19:00 2018-07-24 10:36:33
อนุมัติ น.ส.ศิริวรรณ อาจบำรุง (093-5432315) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) อ.เมือง จ.ระยอง 40 - 0148 มค. 14/10/2018 06:00 - 16/10/2018 20:00 2018-07-24 13:55:25
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0148 มค. 11/12/2018 07:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:15:56
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0148 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36