ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาดา (0842292659) Wang Heng (0956618218) สำนักงานหนังสือเดินทาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40 - 0148 มค. 23/01/2019 06:00 - 23/01/2019 18:00 2018-12-12 12:03:56
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฟุ๊ดสัมพันธ์ 40 - 0148 มค. 24/01/2019 05:00 - 25/01/2019 17:00 2018-09-25 16:35:40
อนุมัติ สุมินทร์ญา ทีทา (0956501551) สุมินทร์ญา ทีทา (0956501551) วัดป่าสถานสงเคราะห์ 40 - 0148 มค. 26/01/2019 05:30 - 26/01/2019 16:00 2019-01-02 10:22:30
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรื่องไชย (0956632370) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  40 - 0148 มค. 30/01/2019 08:30 - 03/02/2019 17:00 2019-01-07 15:59:53
อนุมัติ ชยาภัย ฤทธาพรหม (0810505677) ชยาภัย ฤทธาพรหม (810505677) ขอคนขับ 2 คน แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 40 - 0148 มค. 08/02/2019 05:00 - 12/02/2019 23:00 2018-12-03 16:41:03
อนุมัติ ผศ.ดร.วาริธ ราศรี (081-7652736) วาริธ ราศรี (1) ณ จุด สะพานข้ามแดนไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 40 - 0148 มค. 13/02/2019 04:30 - 15/02/2019 18:00 2018-12-11 22:36:15
อนุมัติ มณีรัตน์ แสงกล้า (301) มณีรัตน์ แสงกล้า (0857537501) โรงแรมเขาค้อไฮแลนด์ 40 - 0148 มค. 17/02/2019 08:17 - 20/02/2019 08:17 2019-01-07 11:19:48
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง อำเภอธวัชบุรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0148 มค. 21/02/2019 08:30 - 21/02/2019 16:30 2019-01-04 12:11:54
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0148 มค. 22/02/2019 08:30 - 22/02/2019 16:30 2019-01-04 12:04:47
อนุมัติ อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (084-5195495) อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (0891555073) ม.ราชภัฏอุบล เขื่อนสิรินธร พุทธสถานราชธานีอโศก 40 - 0148 มค. 23/02/2019 06:00 - 25/02/2019 19:00 2018-10-09 14:45:55
อนุมัติ อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) กำหนดการ โครงการ ทัศนศึกษาดูงานดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ และ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา รายละเอียด 04.30 น. พร้อมกันหน้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 05.00 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า จังหวัดนครราชสีมา 11.00 น. รับประทานอากลางวัน จังหวัดสระบุรี 13.00 น. ศึกษาดูงานดนตรี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบรรเลงดนตรีคลาสสิก ที่กองดุริยาค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 16.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 17.00 น. รับประทานเย็น 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา รายละเอียด 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 10.00 น. ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณะดุริยางคศาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบรรเลงดนตรีแจ็ส ที่ คณะดุริยางคศาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (จัดให้) 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา รายละเอียด 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (จัดให้) 09.30 น. เดินทางชมนมัสการหลวงปู่ทวด 11.00 น. ตลาดน้ำสามพันนาม จ.อยุธยา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21.00 น. เดินทางถึงมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม โดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสวมเสื้อสาขา อาจารย์สวมสูทสาขา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกคน สวมเสื้อที่แจก กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 40 - 0148 มค. 27/02/2019 05:00 - 01/03/2019 23:55 2019-01-08 00:09:14
รออนุมัติ นาย อัฐชัย ชฎา (0890570826) อัฐชัย ชฎา (0890570826) เดินทางจาก ม. ราชภัฏมหาสารคามไปร่วมงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ยัง ม. ราชภัฏอุดรธานี ระยะทาง 190*2 กิโลเมตร และเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงอีก 52*2 กิโลเมตร 40 - 0148 มค. 02/03/2019 04:00 - 02/03/2019 23:00 2019-01-14 10:30:08
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0148 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0148 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 40 - 0148 มค. 18/03/2019 04:00 - 20/03/2019 22:00 2018-12-14 21:34:05
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย 40 - 0148 มค. 26/03/2019 05:30 - 28/03/2019 21:00 2018-12-18 23:15:20
อนุมัติ นายมณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) สุรินทร์, ชัยภูมิ, เลย,หนองคาย และอุดรธานี 40 - 0148 มค. 01/04/2019 06:00 - 05/04/2019 18:30 2018-12-07 11:15:33
อนุมัติ อาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาตา (0842292659) Wang Heng (0956618218) ส่งนักศึกษาเอกภาษาจีนชั้นปีที่3 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 40 - 0148 มค. 02/09/2019 06:00 - 03/09/2019 22:00 2018-12-01 14:38:23