ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0985850376) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) ส่ง และรับนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0148 มค. 27/02/2018 09:00 - 04/03/2018 16:00 2017-12-04 11:56:44
อนุมัติ ผศ.มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน กรุงเทพ ระยอง และจันทรบุรี 40 - 0148 มค. 05/03/2018 05:00 - 09/03/2018 18:00 2017-12-14 12:12:05
อนุมัติ นายวิชัย สินสว่าง (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม 40 - 0148 มค. 10/03/2018 05:00 - 11/03/2018 22:00 2018-02-02 15:49:35
อนุมัติ อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา (098-1542826) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 40 - 0148 มค. 13/03/2018 07:00 - 15/03/2018 18:00 2018-02-07 16:21:57
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0148 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50
อนุมัติ นายธานินทร์ สิงกันยา (086 228 5493) ธานินทร์ สิงกันยา (0862285493) 1. ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2. ศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3. เข้าพักที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 40 - 0148 มค. 21/03/2018 04:00 - 23/03/2018 23:00 2018-02-19 16:12:40
อนุมัติ ผศ.ดร.วาริธ ราศรี (081-7652736) วาริธ ราศรี (1) ด่านข้ามแดนไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย 40 - 0148 มค. 28/03/2018 05:00 - 30/03/2018 18:00 2017-12-28 14:31:05
อนุมัติ นายภคพล ช่างยันต์ (0810754856) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 40 - 0148 มค. 02/04/2018 06:00 - 05/04/2018 21:00 2018-02-01 14:09:01
อนุมัติ ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ (0938687369) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี 40 - 0148 มค. 19/04/2018 05:00 - 21/04/2018 22:00 2018-01-15 14:45:11
อนุมัติ นางสร้อยศิรินทร์ เพียงเกตุ (0847934900) นายชัยยง ศรีคุณแก้ว (0876375375) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 40 - 0148 มค. 30/04/2018 04:01 - 03/05/2018 17:06 2018-02-19 17:08:47
อนุมัติ อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินสุวรรณภูมิ 40 - 0148 มค. 27/05/2018 08:00 - 28/05/2018 18:00 2018-01-10 11:52:29