ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดขอนแก่น 40 - 0095 มค. 21/01/2019 07:00 - 21/01/2019 17:00 2019-01-07 15:23:39
อนุมัติ Ms. Ma Huanhuan (0953042768) Wang Heng (0956618218) สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 40 - 0095 มค. 22/01/2019 06:00 - 23/01/2019 18:00 2018-10-11 15:34:57
อนุมัติ วันทนีย์ (0897096543) wantanee polviset (0897096543) อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0095 มค. 25/01/2019 07:00 - 25/01/2019 18:00 2018-11-26 18:56:13
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (จองให้สมส.คณะวิทย์ฯ) (0887039226) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 26/01/2019 12:00 - 26/01/2019 17:00 2019-01-14 20:50:59
อนุมัติ อาจารย์ ดร.พยงค์ มูลวาปี (095-1971271) นายพยงค์ มูลวาปี (814471628) ไปศึกษานอกสถานที่ ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 27/01/2019 03:00 - 27/01/2019 21:30 2019-01-16 14:55:57
อนุมัติ วันทนีย์ พลวิเศษ (0887096543) wantanee polviset (0897096543) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0095 มค. 28/01/2019 07:00 - 28/01/2019 17:00 2019-01-15 21:21:18
อนุมัติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) รับเด็กเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด มาส่ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 30/01/2019 06:00 - 30/01/2019 22:00 2019-01-08 14:54:50
อนุมัติ นางสาวสกุณา พันธุระ (0850028271) สกุณา พันธุระ (0850028271) วงโปงลางดอกจานบันเทิงศิลป์ แสดงในงานกาชาดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 01/02/2019 13:00 - 01/02/2019 23:00 2019-01-17 10:07:20
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0095 มค. 02/02/2019 06:00 - 02/02/2019 17:00 2018-12-24 20:50:21
อนุมัติ วันทนีย์ (0897096543) wantanee polviset (0897096543) ฟาร์มโค จ ชลบุรี 40 - 0095 มค. 06/02/2019 05:03 - 08/02/2019 21:03 2018-11-08 14:00:54
อนุมัติ ผศ.ดร.วาริธ ราศรี (081-7652736) วาริธ ราศรี (1) ณ จุด สะพานข้ามแดนไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย 40 - 0095 มค. 13/02/2019 04:30 - 15/02/2019 18:00 2018-12-11 22:36:15
อนุมัติ มณีรัตน์ แสงกล้า (301) มณีรัตน์ แสงกล้า (0857537501) โรงแรมเขาค้อไฮแลนด์ 40 - 0095 มค. 17/02/2019 08:17 - 20/02/2019 08:17 2019-01-07 11:19:48
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง อำเภอธวัชบุรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0095 มค. 21/02/2019 08:30 - 21/02/2019 16:30 2019-01-04 12:11:54
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0095 มค. 22/02/2019 08:30 - 22/02/2019 16:30 2019-01-04 12:04:47
อนุมัติ อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (084-5195495) อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (0891555073) ม.ราชภัฏอุบล เขื่อนสิรินธร พุทธสถานราชธานีอโศก 40 - 0095 มค. 23/02/2019 06:00 - 25/02/2019 19:00 2018-10-09 14:45:55
อนุมัติ นายเมธี. จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ส่งตนักศึกษาวิชาทหาร. จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 28/02/2019 08:00 - 01/03/2019 20:00 2018-12-14 10:29:35
อนุมัติ อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ (0897116982) ปราณี คำสะอาด (183) สัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 40 - 0095 มค. 02/03/2019 04:00 - 02/03/2019 19:00 2018-12-24 13:09:33
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ ผศ.ดร.วาริธ ราศรี (081-7652736) วาริธ ราศรี (1) ไปศึกษาดูงานในรายวิชาเรียนระเบียบปฏิบัติราชการและการบริหารงานท้องถิ่น ณ บ้านบุ่งสิบสี่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 40 - 0095 มค. 14/03/2019 05:00 - 15/03/2019 16:00 2018-12-17 13:23:57
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 40 - 0095 มค. 18/03/2019 04:00 - 20/03/2019 22:00 2018-12-14 21:34:05
อนุมัติ ธเนศ ยืนสุข (0952155656) นายธเนศ ยืนสุข (0810600865) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 40 - 0095 มค. 21/03/2019 04:30 - 25/03/2019 16:00 2018-12-17 11:58:09
อนุมัติ Mr. Heng Wang (0956618218) Wang Heng (0956618218) พานักศึกษาชาวจีนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ(Honghe University)ไปศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 40 - 0095 มค. 26/03/2019 06:00 - 29/03/2019 23:50 2018-12-01 14:26:19
อนุมัติ อาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาตา (0842292659) Wang Heng (0956618218) ส่งนักศึกษาเอกภาษาจีนชั้นปีที่3 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 40 - 0095 มค. 02/09/2019 06:00 - 03/09/2019 22:00 2018-12-01 14:38:23