ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) ไปศึกษาดูงานภาคตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 40 - 0095 มค. 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 23:55 2018-08-10 18:06:59
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ 40 - 0095 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) อนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดป่าบึงวังยาว ตำบลเกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 28/10/2018 08:30 - 28/10/2018 13:00 2018-10-02 09:26:13
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0095 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0095 มค. 01/11/2018 06:00 - 01/11/2018 17:00 2018-09-13 16:27:28
อนุมัติ อาจารย์นัชชา อู่เงิน (0981898968 0639144929) นัชชา อู่เงิน (0981898968) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 40 - 0095 มค. 03/11/2018 05:00 - 04/11/2018 19:00 2018-09-03 19:24:46
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อนำส่ง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการ "ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 " ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 09/11/2018 07:00 - 09/11/2018 09:00 2018-10-05 15:15:00
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลับจากการไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 11/11/2018 14:30 - 11/11/2018 16:30 2018-10-05 15:23:39
อนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 40 - 0095 มค. 17/11/2018 06:00 - 18/11/2018 22:00 2018-08-02 12:38:16
อนุมัติ อ.ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0633293651) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 40 - 0095 มค. 27/11/2018 08:00 - 28/11/2018 17:00 2018-10-01 11:59:55
อนุมัติ อาจารย์สุรศักดิ์ หาญะีรพิทักษ์ (0819765859) อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เวลา 12.00 พักรับประทานอาหาร เวลา 15.00 เดินทางถึงที่พัก วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 เดินทางออกจากที่พัก เวลา 05.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 10.00 น. รถมหาวิทยาลัยเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 03/12/2018 08:00 - 04/12/2018 22:00 2018-10-10 10:00:57
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ โรงเเรมโฆษะ ขอนเเก่น 40 - 0095 มค. 06/12/2018 06:00 - 06/12/2018 18:00 2018-10-08 10:58:34
อนุมัติ อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เวลา 12.00 พักประทานอาหารกลางวัน เวลา 16.00 เดินทางถึงที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 เดินทางออกจากที่พัก เวลา 10.00 เดินทางท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 16.00 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. เวลา 24.00 เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 09/12/2018 09:00 - 10/12/2018 23:55 2018-10-10 09:53:07
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0095 มค. 11/12/2018 07:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:15:56
อนุมัติ นิติยา จันทะเกตุ (0879464031) นางนิติยา จันทะเกตุ (0879464031) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 40 - 0095 มค. 21/12/2018 05:00 - 21/12/2018 18:00 2018-09-22 11:31:04
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0095 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ Ms. Ma Huanhuan (0953042768) Wang Heng (0956618218) สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 40 - 0095 มค. 22/01/2019 06:00 - 23/01/2019 18:00 2018-10-11 15:34:57
รออนุมัติ อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (084-5195495) อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (0891555073) ม.ราชภัฏอุบล เขื่อนสิรินธร พุทธสถานราชธานีอโศก 40 - 0095 มค. 23/02/2019 06:00 - 25/02/2019 19:00 2018-10-09 14:45:55
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19