ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 16/08/2018 08:30 - 16/08/2018 15:00 2018-07-20 10:57:24
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0095 มค. 17/08/2018 08:30 - 17/08/2018 15:00 2018-07-20 10:59:34
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 18/08/2018 07:00 - 19/08/2018 16:00 2018-07-19 13:47:05
อนุมัติ รตนดา อาจวิชัย (083-4151422) รตนดา อาจวิชัย (0834151422) เพื่อนำส่งอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ ณ สนามบินขอนแก่น 40 - 0095 มค. 20/08/2018 06:00 - 20/08/2018 12:30 2018-07-03 12:29:03
อนุมัติ นางสาวพัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 40 - 0095 มค. 24/08/2018 08:00 - 25/08/2018 19:00 2018-08-02 10:14:55
อนุมัติ Ms.Ma Huanhuan (0953042768) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 40 - 0095 มค. 31/08/2018 06:00 - 01/09/2018 22:00 2018-06-05 15:02:54
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ (0839653777) บุษกร เขจรภักดิ์ (0839653777) โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 07/09/2018 14:00 - 09/09/2018 16:00 2018-08-08 19:10:23
อนุมัติ นุจรี ใจประนบ (0910608398) นุจรี ใจประนบ (0910608398) ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40 - 0095 มค. 13/09/2018 05:00 - 16/09/2018 20:00 2018-08-01 11:24:35
อนุมัติ นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (0639356654) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 40 - 0095 มค. 20/09/2018 06:00 - 21/09/2018 19:00 2018-07-24 10:36:33
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
รออนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) ไปศึกษาดูงานภาคตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 40 - 0095 มค. 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 23:55 2018-08-10 18:06:59
รออนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0095 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 40 - 0095 มค. 17/11/2018 06:00 - 18/11/2018 22:00 2018-08-02 12:38:16
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0095 มค. 11/12/2018 07:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:15:56
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0095 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36