ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (0639356654) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0054 มค. 24/05/2018 09:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-21 11:31:44
อนุมัติ นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม 40 - 0054 มค. 25/05/2018 06:00 - 28/05/2018 22:08 2018-05-18 10:09:58
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ณ กรุงเทพฯ 40 - 0054 มค. 29/05/2018 06:12 - 31/05/2018 16:12 2018-04-18 10:13:30
อนุมัติ นายสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ (0813205992) สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ (0813205992) วันที่ 15 เดินทาง ไปแหลมแม่พิมพ์ วันที่ 16 เช้า สวนสมุนไพรพระเทพฯ บ่าย เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา วันที่ 17 ชมสวนผลไม้สุภัทราแลนด์ เดินทางกลับ 40 - 0054 มค. 15/06/2018 05:00 - 17/06/2018 18:00 2018-03-04 15:12:51
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (08711560) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 22/06/2018 06:00 - 22/06/2018 15:47 2018-01-23 13:48:19
อนุมัติ อ.ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) พระราชวังนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขไทย 40 - 0054 มค. 25/06/2018 04:00 - 28/06/2018 21:00 2018-03-26 11:22:55
อนุมัติ Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0054 มค. 27/08/2018 06:00 - 28/08/2018 23:00 2018-03-30 15:34:22