ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) สภาทนายความ กรุงเทพมหานคร 40 - 0054 มค. 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 20:00 2018-08-15 18:04:40
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ 40 - 0054 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) อนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดป่าบึงวังยาว ตำบลเกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 40 - 0054 มค. 28/10/2018 08:30 - 28/10/2018 13:00 2018-10-02 09:26:13
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0054 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0054 มค. 01/11/2018 06:00 - 01/11/2018 17:00 2018-09-13 16:27:28
อนุมัติ นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม 40 - 0054 มค. 02/11/2018 05:00 - 08/11/2018 22:00 2018-10-10 10:17:49
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อนำส่ง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการ "ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 " ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0054 มค. 09/11/2018 07:00 - 09/11/2018 09:00 2018-10-05 15:15:00
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลับจากการไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0054 มค. 11/11/2018 14:30 - 11/11/2018 16:30 2018-10-05 15:23:39
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ (0839653777) บุษกร เขจรภักดิ์ (0839653777) ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ จะจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเคมี ครูดีสู่ชุมชน” เพื่อบริการวิชาการและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ ๑ – ๓ รวมจำนวน ๗๘ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ระยะทาง ๑๐๕ กิโลเมตร) 40 - 0054 มค. 16/11/2018 06:00 - 18/11/2018 14:00 2018-09-27 09:56:33
อนุมัติ อ.พิษณุ เข็มพิลา (0964597892) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) อัลคาซ่า พัทยา จังหวัดชลบุรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 40 - 0054 มค. 21/11/2018 06:00 - 23/11/2018 23:22 2018-09-14 11:25:53
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ โรงเเรมโฆษะ ขอนเเก่น 40 - 0054 มค. 06/12/2018 06:00 - 06/12/2018 18:00 2018-10-08 10:58:34
อนุมัติ ฉัตรณรงค์ ชัยเดช (0885615639) ฉัตรณรงค์ ชัยเดช (0885615639) นำนักศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไปส่งในวันที่ 7 ธันวาคม และไปรับกลับวนวันที่ 9 ธันวาคม โดยคนขับรถไม่ได้ค้าง 40 - 0054 มค. 07/12/2018 06:00 - 09/12/2018 22:00 2018-10-05 15:51:11
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0054 มค. 11/12/2018 07:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:15:56
อนุมัติ นิติยา จันทะเกตุ (0879464031) นางนิติยา จันทะเกตุ (0879464031) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 40 - 0054 มค. 21/12/2018 05:00 - 21/12/2018 18:00 2018-09-22 11:31:04
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0054 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
รออนุมัติ อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (084-5195495) อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (0891555073) ม.ราชภัฏอุบล เขื่อนสิรินธร พุทธสถานราชธานีอโศก 40 - 0054 มค. 23/02/2019 06:00 - 25/02/2019 19:00 2018-10-09 14:45:55
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0054 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0054 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19