ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 16/08/2018 08:30 - 16/08/2018 15:00 2018-07-20 10:57:24
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0054 มค. 17/08/2018 08:30 - 17/08/2018 15:00 2018-07-20 10:59:34
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 18/08/2018 07:00 - 19/08/2018 16:00 2018-07-19 13:47:05
อนุมัติ อ.นภาพร เวชกามา (0801841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) - แก้วพะเนาว์ Organic Farm อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม - สวนรุกขชาติ และฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 20/08/2018 12:00 - 20/08/2018 18:00 2018-08-03 15:05:56
อนุมัติ นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม 40 - 0054 มค. 21/08/2018 06:00 - 21/08/2018 22:00 2018-08-14 08:58:37
อนุมัติ อาจารย์พีรพจน์ ยอดยิ่ง (0936424539) พีรพจน์ ยอดยิ่ง (0814017640) คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 40 - 0054 มค. 24/08/2018 06:30 - 25/08/2018 16:00 2018-06-21 16:39:43
อนุมัติ Wang Heng (0956618218) Wang Heng (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0054 มค. 27/08/2018 06:00 - 28/08/2018 23:00 2018-03-30 15:34:22
อนุมัติ นางสาวกานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์ (0817551617) กานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์ (0817551617) บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 30/08/2018 07:00 - 30/08/2018 16:30 2018-08-09 15:14:29
รออนุมัติ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น (0810501969) ปราณี คำสะอาด (183) ศึกษาดูงานที่จังหวัดตราด 40 - 0054 มค. 31/08/2018 03:00 - 02/09/2018 18:00 2018-08-14 16:28:54
รออนุมัติ อาจารย์กนกอร คำผุย (0817094592) กนกอร คำผุย (0817094592) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0054 มค. 08/09/2018 08:00 - 08/09/2018 16:30 2018-08-14 14:02:17
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
รออนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0054 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0054 มค. 11/12/2018 07:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:15:56
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0054 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36