ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (0897134435) จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (0897134435) สถาบันการเงินชุมชนดอนเงิน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0054 มค. 26/02/2018 08:00 - 26/02/2018 17:00 2018-01-12 09:16:45
อนุมัติ นัดติยา ประกอบแสง (0935290944) นัดติยา ประกอบแสง (0929203727) เข้าร่วงงานไก่งวงภาคอีสาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 40 - 0054 มค. 27/02/2018 08:00 - 27/02/2018 15:00 2018-02-13 10:34:52
อนุมัติ อ.ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) ม. ราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 40 - 0054 มค. 28/02/2018 06:00 - 02/03/2018 22:00 2018-01-23 18:08:37
อนุมัติ MR. Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) สนามกีฬาและอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ 40 - 0054 มค. 04/03/2018 05:30 - 04/03/2018 20:30 2018-01-03 15:44:48
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (085-7470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปโครงการอ.โกสุมพิสัย 40 - 0054 มค. 05/03/2018 07:30 - 05/03/2018 16:30 2018-02-22 14:47:52
อนุมัติ อ.อำพร แสงไชยา (099-7892451) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 40 - 0054 มค. 06/03/2018 06:00 - 08/03/2018 18:00 2018-01-11 14:54:00
อนุมัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร 40 - 0054 มค. 10/03/2018 06:00 - 13/03/2018 22:00 2018-02-16 15:32:19
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 16/03/2018 06:03 - 16/03/2018 16:04 2018-01-23 13:05:02
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) รับ-ส่ง นายกสภาฯ เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ สกลนคร 40 - 0054 มค. 16/03/2018 07:28 - 18/03/2018 15:28 2017-12-18 13:11:38
อนุมัติ อ.ณิชาภา ยศุตมธาดา (0933239868) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง 40 - 0054 มค. 20/03/2018 04:00 - 23/03/2018 23:00 2017-12-16 09:12:24
อนุมัติ ผศ.ดร.วาริธ ราศรี (081-7652736) วาริธ ราศรี (1) ด่านข้ามแดนไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย 40 - 0054 มค. 28/03/2018 05:00 - 30/03/2018 18:00 2017-12-28 14:31:05
อนุมัติ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม (0813804954) อันนา อ่อนมาก (0935520288) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 40 - 0054 มค. 02/04/2018 06:00 - 06/04/2018 21:00 2018-01-18 09:35:57
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขว (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ส่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 40 - 0054 มค. 07/04/2018 18:09 - 08/04/2018 18:10 2018-02-20 12:11:55
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) รับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ณ สนามบินขอนแก่น 40 - 0054 มค. 11/04/2018 09:13 - 11/04/2018 00:14 2018-02-20 12:14:42
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 20/04/2018 06:15 - 20/04/2018 15:15 2018-01-23 13:16:28
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 18/05/2018 06:31 - 18/05/2018 16:32 2018-01-23 13:33:14
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (08711560) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 22/06/2018 06:00 - 22/06/2018 15:47 2018-01-23 13:48:19