ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น (0810501969) ปราณี คำสะอาด (183) จัดกิจกรรมเพศศึกษาในโรงเรียน มหาวิชานุกูล,มหาชัย,บ้านดงน้อย ฯลฯ 40 - 0150 มค. 15/08/2018 13:00 - 15/08/2018 16:00 2018-08-09 11:11:33
อนุมัติ ว่าที่ ร.ต.สุริยา สมาน (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดอุดรธานี 40 - 0150 มค. 17/08/2018 06:00 - 20/08/2018 22:00 2018-08-09 13:20:04
อนุมัติ นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปรับพระ 40 - 0150 มค. 22/08/2018 06:00 - 22/08/2018 12:00 2018-08-14 08:56:46
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 25/08/2018 07:00 - 26/08/2018 16:00 2018-07-19 13:53:24
อนุมัติ นางสาวดลนภา ไชยหันขวา (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดนครราชสีมา 40 - 0150 มค. 05/09/2018 06:00 - 07/09/2018 22:00 2018-08-08 15:07:37
รออนุมัติ Ms.Ma Huanhuan (​0953042768) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรพ์ 40 - 0150 มค. 08/09/2018 07:00 - 08/09/2018 18:00 2018-08-14 14:08:58
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0150 มค. 11/12/2018 08:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:21:51
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0150 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36