ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) รับพระ 40 - 0150 มค. 24/10/2018 06:00 - 24/10/2018 12:00 2018-09-27 10:46:10
อนุมัติ ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ (0938687369) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปส่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทราปราการ 40 - 0150 มค. 26/10/2018 09:00 - 27/10/2018 22:00 2018-09-05 16:03:55
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0150 มค. 01/11/2018 06:00 - 01/11/2018 17:00 2018-09-13 16:27:28
อนุมัติ อาจารย์นัชชา อู่เงิน (0981898968 0639144929) นัชชา อู่เงิน (0981898968) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 40 - 0150 มค. 03/11/2018 05:00 - 04/11/2018 19:00 2018-09-03 19:19:33
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อนำส่ง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 09/11/2018 07:00 - 09/11/2018 09:00 2018-10-05 15:16:49
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลับจากการไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 11/11/2018 14:30 - 11/11/2018 16:30 2018-10-05 15:31:01
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ โรงเเรมโฆษะ ขอนเเก่น 40 - 0150 มค. 06/12/2018 06:00 - 06/12/2018 18:00 2018-10-08 10:58:34
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0150 มค. 11/12/2018 08:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:21:51
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0150 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฟุ๊ดสัมพันธ์ 40 - 0150 มค. 24/01/2019 05:00 - 25/01/2019 17:00 2018-09-25 16:35:40
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19