ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฟุ๊ดสัมพันธ์ 40 - 0150 มค. 24/01/2019 05:00 - 25/01/2019 17:00 2018-09-25 16:35:40
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (จองให้สมส.คณะวิทย์ฯ) (0887039226) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 26/01/2019 12:00 - 26/01/2019 17:00 2019-01-14 20:54:08
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษา ดูงาน จ.จันทบุรี 40 - 0150 มค. 27/01/2019 07:00 - 29/01/2019 21:00 2018-12-18 15:26:30
อนุมัติ นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) เดินทางจาก อาคารกิจการนักศึกษา ไป รร. สารคามพิทยาสรรพ์ เดินทางกลับจาก รร.สารคามพิทยาสรรพ์มา กองพัมนานักศึกษา 40 - 0150 มค. 30/01/2019 07:16 - 30/01/2019 22:17 2018-12-18 15:19:34
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง นักแสดงและผู้เข้าร่วมขบวนพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา 40 - 0150 มค. 01/02/2019 14:00 - 01/02/2019 18:00 2019-01-04 13:46:20
อนุมัติ นางสาวสุชาดา หวังสิทธิเดช (0883654446) สุชาดา หวังสิทธิเดช (0883654446) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 03/02/2019 04:30 - 03/02/2019 22:00 2019-01-10 21:48:27
อนุมัติ นางสาวชมภู่ เหนือศรี (0868571427) นางสาวชมภู่ เหนือศรี (0868571427) อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 40 - 0150 มค. 08/02/2019 05:25 - 10/02/2019 19:00 2019-01-08 11:27:50
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง อำเภอธวัชบุรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0150 มค. 21/02/2019 08:30 - 21/02/2019 16:30 2019-01-04 12:13:11
อนุมัติ นายเมธี. จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ส่งตนักศึกษาวิชาทหาร. จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 28/02/2019 08:00 - 01/03/2019 20:00 2018-12-14 10:29:35
รออนุมัติ นาย อัฐชัย ชฎา (0890570826) อัฐชัย ชฎา (0890570826) เดินทางจาก ม. ราชภัฏมหาสารคามไปร่วมงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ยัง ม. ราชภัฏอุดรธานี ระยะทาง 190*2 กิโลเมตร และเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงอีก 52*2 กิโลเมตร 40 - 0150 มค. 02/03/2019 04:00 - 02/03/2019 23:00 2019-01-14 10:30:08
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0150 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดหนองคาย 40 - 0150 มค. 18/03/2019 07:00 - 20/03/2019 17:00 2019-01-09 11:56:22