ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0150 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 40 - 0150 มค. 26/05/2018 07:00 - 28/05/2018 16:00 2018-05-15 14:10:54
อนุมัติ นายฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 40 - 0150 มค. 01/06/2018 08:00 - 10/06/2018 16:00 2018-04-18 14:07:01
อนุมัติ อ.ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0633293651) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) สนามบิน จังหวัดขอนแก่น 40 - 0150 มค. 25/06/2018 09:00 - 27/06/2018 19:00 2018-05-15 14:16:17