ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน (0817171416) ธีระรัตน์ ชิณแสน (0817171416) วัดป่าบ้านหินลาด บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 01/03/2018 07:30 - 01/03/2018 08:30 2018-02-15 15:49:24
อนุมัติ นางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน (0817171416) ธีระรัตน์ ชิณแสน (0817171416) วัดป่าบ้านหินลาด บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 02/03/2018 08:00 - 02/03/2018 09:00 2018-02-15 15:52:54
อนุมัติ ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด (0885498940) วนิดา ผาระนัด (0885498940) จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูฟิสิกส์ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0150 มค. 02/03/2018 09:10 - 02/03/2018 18:00 2018-02-19 14:46:12
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0150 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50
อนุมัติ อ.จักรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 40 - 0150 มค. 22/03/2018 07:00 - 23/03/2018 17:00 2018-01-26 10:52:57
อนุมัติ เสาวลักษณ์ มะโนราช (043711654) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) พัทยา จ.ชลบุรี 40 - 0150 มค. 28/03/2018 06:00 - 30/03/2018 20:00 2018-01-10 16:09:15