ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น (0810501969) ปราณี คำสะอาด (183) จัดกิจกรรมเพศศึกษาในโรงเรียน มหาวิชานุกูล,มหาชัย,บ้านดงน้อย ฯลฯ 40 - 0149 มค. 15/08/2018 13:00 - 15/08/2018 16:00 2018-08-09 11:11:33
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0149 มค. 17/08/2018 08:30 - 17/08/2018 15:00 2018-07-20 11:01:14
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0149 มค. 18/08/2018 07:00 - 19/08/2018 16:00 2018-07-19 13:47:05
อนุมัติ นางนิติยา จันทะเกตุ (0879464031) นางนิติยา จันทะเกตุ (0879464031) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 21/08/2018 07:00 - 21/08/2018 13:00 2018-07-12 12:00:39
อนุมัติ นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปรับพระ 40 - 0149 มค. 22/08/2018 06:00 - 22/08/2018 12:00 2018-08-14 08:56:46
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0149 มค. 25/08/2018 07:00 - 26/08/2018 16:00 2018-07-19 13:53:24
อนุมัติ อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปส่ง ณ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 40 - 0149 มค. 02/09/2018 04:00 - 02/09/2018 20:00 2018-07-06 16:55:10
รออนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส (086-0226103) Asst.Pro.Dr. Chanukorn Tabtimsai (0860220103) อ.เมือง จ.อุดรธานี 40 - 0149 มค. 03/09/2018 06:00 - 04/09/2018 19:00 2018-08-13 15:54:02
อนุมัติ อ.นฤมล อินทิรักษ์ (0933289403) นฤมล อินทิรักษ์ (0933289403) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 40 - 0149 มค. 05/09/2018 05:30 - 06/09/2018 17:00 2018-08-02 11:37:16
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ (0839653777) บุษกร เขจรภักดิ์ (0839653777) โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 07/09/2018 14:00 - 09/09/2018 16:00 2018-08-08 19:10:23
อนุมัติ นุจรี ใจประนบ (0910608398) นุจรี ใจประนบ (0910608398) ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40 - 0149 มค. 13/09/2018 05:00 - 16/09/2018 20:00 2018-08-01 11:24:35
อนุมัติ นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (0639356654) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 40 - 0149 มค. 20/09/2018 06:00 - 21/09/2018 19:00 2018-07-24 10:36:33
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0149 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
รออนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0149 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0149 มค. 11/12/2018 08:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:21:51
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0149 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36