ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0149 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ ผศ.นิรมล จันทสูตร (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 40 - 0149 มค. 25/05/2018 05:00 - 28/05/2018 22:00 2018-04-25 13:26:21
รออนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปสมัมนาอำเภอชุมแพ 40 - 0149 มค. 02/06/2018 08:00 - 03/06/2018 18:00 2018-05-21 08:01:58
อนุมัติ ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด (0885498940) วนิดา ผาระนัด (0885498940) วันที่ 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี วันที่ 7 สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 หาดนางรำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 เดินทางกลับ 40 - 0149 มค. 06/06/2018 05:00 - 09/06/2018 18:00 2018-03-19 14:18:34
อนุมัติ อ.ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) พระราชวังนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขไทย 40 - 0149 มค. 25/06/2018 04:00 - 28/06/2018 21:00 2018-03-26 11:22:55