ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) สภาทนายความ กรุงเทพมหานคร 40 - 0149 มค. 24/10/2018 06:00 - 26/10/2018 20:00 2018-08-15 18:04:40
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เพื่อเข้าร่วมทดสอบการพัฒนารถ 40 - 0149 มค. 27/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-16 17:34:56
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) เกาะช้าง 40 - 0149 มค. 29/10/2018 04:00 - 31/10/2018 22:01 2018-08-11 12:03:39
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0149 มค. 01/11/2018 06:00 - 01/11/2018 17:00 2018-09-13 16:27:28
อนุมัติ อาจารย์นัชชา อู่เงิน (0981898968 0639144929) นัชชา อู่เงิน (0981898968) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 40 - 0149 มค. 03/11/2018 05:00 - 04/11/2018 19:00 2018-09-03 19:19:33
อนุมัติ ผศ.นิรมล จันทสูตร (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดหนองคาย 40 - 0149 มค. 06/11/2018 05:00 - 08/11/2018 22:00 2018-09-24 15:03:34
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อนำส่ง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 09/11/2018 07:00 - 09/11/2018 09:00 2018-10-05 15:16:49
อนุมัติ นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปส่ง-รับกลับ ณ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 40 - 0149 มค. 10/11/2018 05:00 - 14/11/2018 22:00 2018-09-25 13:07:44
อนุมัติ ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ (093-8687369) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดเชียงราย 40 - 0149 มค. 06/12/2018 06:00 - 10/12/2018 22:00 2018-09-24 15:41:49
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0803546160) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เฟื่องฟ้าเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 - 0149 มค. 11/12/2018 08:00 - 15/12/2018 18:00 2018-07-24 15:21:51
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0149 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0149 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0149 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19