ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ร่วมงานต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0058 มค. 23/05/2018 06:00 - 23/05/2018 22:00 2018-05-15 15:36:59
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0058 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ อาจารย์ขันแก้ว มาพรม (0867144615) นางสาวสุกัญญา นาชัยดุลย์ (0862360116) โรงเรียนประชานุเคราะห์ 16 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 28/05/2018 07:00 - 30/05/2018 18:30 2018-05-10 10:39:39
อนุมัติ นายพงศธร กองแก้ว (089-6023249) นายพงศธร กองแก้ว (0896023249) ค่ายลูกเสือโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 02/06/2018 06:30 - 02/06/2018 18:00 2018-05-10 14:34:57
อนุมัติ อาจารย์ขันแก้ว มาพรม (0867144615) ปราณี คำสะอาด (183) ศึกษาดูงานที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 40 - 0058 มค. 08/06/2018 05:00 - 11/06/2018 21:00 2018-05-02 09:55:31
อนุมัติ Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0058 มค. 27/08/2018 06:00 - 28/08/2018 23:00 2018-03-30 15:34:22