ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (จงให้ สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ) (0634315306 ผู้ประสานงาน) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) ค่ายอาสาพัฒนา บ้านหนองหูลิง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 17/08/2018 07:00 - 17/08/2018 16:00 2018-08-08 16:50:37
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 18/08/2018 07:00 - 19/08/2018 16:00 2018-07-19 13:47:05
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 25/08/2018 07:00 - 26/08/2018 16:00 2018-07-19 13:53:24
อนุมัติ นายสิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน (0910604726) สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน (0910604726) เดินทางไปหาดดอกเกด อ.ยางตลาด และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 40 - 0058 มค. 07/09/2018 07:00 - 07/09/2018 19:00 2018-08-09 14:45:47
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0058 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36