ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) รับพระ 40 - 0058 มค. 24/10/2018 06:00 - 24/10/2018 12:00 2018-09-27 10:46:10
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดหนองคาย 40 - 0058 มค. 25/10/2018 05:00 - 27/10/2018 22:00 2018-10-10 15:04:23
อนุมัติ นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) อนงนาฎ ขานดาบ (0911275348) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดป่าบึงวังยาว อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 28/10/2018 08:30 - 28/10/2018 13:00 2018-10-02 09:35:33
อนุมัติ นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการจังหวัดหนองคาย 40 - 0058 มค. 29/10/2018 06:00 - 29/10/2018 22:05 2018-10-10 15:06:01
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0058 มค. 01/11/2018 06:00 - 01/11/2018 17:00 2018-09-13 16:27:28
อนุมัติ นายฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ไปโครงการบริการวิชาการลานกีฬาสัญจร โรงเรียนชมชนบ้านสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 40 - 0058 มค. 02/11/2018 06:00 - 04/11/2018 16:30 2018-10-03 10:00:02
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อนำส่ง นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการ "ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 " ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 09/11/2018 07:00 - 09/11/2018 09:00 2018-10-05 15:09:55
อนุมัติ นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0935325797) นางสาวเนตรนภา เรืองไชย (0817697080) เพื่อรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์กลับจากการ ไปเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูสู่ชนบทพี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 11/11/2018 14:30 - 11/11/2018 16:30 2018-10-05 15:19:03
อนุมัติ ฉัตรณรงค์ ชัยเดช (0885615639) ฉัตรณรงค์ ชัยเดช (0885615639) นำนักศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไปส่งในวันที่ 7 ธันวาคม และไปรับกลับวนวันที่ 9 ธันวาคม โดยคนขับรถไม่ได้ค้าง 40 - 0058 มค. 07/12/2018 06:00 - 09/12/2018 22:00 2018-10-05 15:51:11
อนุมัติ สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870, 0807556377) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ณ จังหวัดนครปฐม 40 - 0058 มค. 11/12/2018 06:30 - 15/12/2018 20:30 2018-09-07 13:15:59
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40 - 0058 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0058 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0058 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19