ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายฐิติ ศรีสารคาม (093-076-6910) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ออกค่ายวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 01/03/2018 06:00 - 02/03/2018 16:30 2018-02-15 09:42:51
อนุมัติ นายฐิติ ศรีสารคาม (093-076-6910) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) จัดโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านขุมคำ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองค่าย 40 - 0058 มค. 13/03/2018 06:00 - 14/03/2018 20:00 2018-02-15 09:49:33
อนุมัติ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ (0816620680) นางสาวกิ่งเพชร แก้วปัญญา (0933250110) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 40 - 0058 มค. 16/03/2018 07:00 - 18/03/2018 21:30 2017-12-15 10:39:29
อนุมัติ มหาวิทยาลัยขงจือ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการกรุงเทพมหานคร 40 - 0058 มค. 19/03/2018 06:00 - 20/03/2018 22:00 2018-02-22 16:01:33
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0058 มค. 24/03/2018 08:00 - 25/03/2018 17:00 2018-01-04 11:14:36
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 40 - 0058 มค. 22/04/2018 07:00 - 22/04/2018 13:00 2018-01-30 09:43:59