ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผศ.ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา (0823022261) suntareeya chaipunha (0823022261) บ้านหนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นข 2575 มค. 15/08/2018 09:00 - 15/08/2018 16:30 2018-07-31 15:36:13
อนุมัติ อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม (0837327803) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปนิเทศนักศึกษา จังหวัดนครพนม นข 2575 มค. 16/08/2018 06:00 - 16/08/2018 20:00 2018-08-03 17:28:16
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมวิปัสนากรรมฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นข 2575 มค. 17/08/2018 08:00 - 19/08/2018 16:30 2018-08-02 16:45:49
อนุมัติ นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปรับพระ นข 2575 มค. 22/08/2018 06:00 - 22/08/2018 12:00 2018-08-14 08:56:46
อนุมัติ อาจารย์พีรพจน์ ยอดยิ่ง (0936424539) พีรพจน์ ยอดยิ่ง (0814017640) คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 นข 2575 มค. 24/08/2018 06:30 - 25/08/2018 16:00 2018-06-21 16:39:43
อนุมัติ อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปรับ ณ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นข 2575 มค. 06/09/2018 06:00 - 06/09/2018 22:00 2018-07-06 16:59:53
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 15/10/2018 08:00 - 22/10/2018 20:00 2018-07-20 12:58:20
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นข 2575 มค. 09/01/2019 08:00 - 20/01/2019 20:00 2018-07-20 13:09:36