ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารกลางวัน นข 2575 มค. 25/01/2019 11:18 - 25/01/2019 13:18 2018-12-23 10:20:27
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (จองให้สมส.คณะวิทย์ฯ) (0887039226) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 26/01/2019 12:00 - 26/01/2019 17:00 2019-01-14 20:57:15
อนุมัติ อ.หม่า ฮวานฮวาน (0953042768) อรนุช พิริยสิงห์ (0866358363) โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นข 2575 มค. 29/01/2019 09:00 - 29/01/2019 21:00 2019-01-10 16:25:38
อนุมัติ สิรินภา ขจรโมทย์ (0945194144) นางสาวสิรินภา ขจรโมทย์ (0910611688) ร่วมงานศิลปะและวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นข 2575 มค. 02/02/2019 13:00 - 03/02/2019 18:00 2019-01-11 16:45:01
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปราชการ นข 2575 มค. 06/02/2019 08:00 - 07/02/2019 18:00 2018-11-20 11:32:45
อนุมัติ มณีรัตน์ แสงกล้า (301) มณีรัตน์ แสงกล้า (0857537501) โรงแรมเขาค้อโฮแลนด์ นข 2575 มค. 17/02/2019 09:20 - 20/02/2019 07:20 2019-01-07 11:21:54
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2575 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นข 2575 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19