ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวจารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (0897134435) จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (0897134435) สถาบันการเงินชุมชนดอนเงิน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 26/02/2018 08:00 - 26/02/2018 17:00 2018-01-12 09:16:45
อนุมัติ อ.ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ (0885717359) ม. ราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นข 2575 มค. 28/02/2018 06:00 - 02/03/2018 22:00 2018-01-23 18:08:37
อนุมัติ นางนาฎธิดา วิเดกิ (0895715133) Narttida Pansena (0895715133) สนามบินขอนแก่น นข 2575 มค. 07/03/2018 09:00 - 08/03/2018 09:00 2018-02-23 12:22:00
อนุมัติ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ (0816620680) นางสาวกิ่งเพชร แก้วปัญญา (0933250110) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นข 2575 มค. 16/03/2018 07:00 - 18/03/2018 21:30 2017-12-15 10:39:29
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อร่วมโครงการพัฒนาแผนคณะฯ นข 2575 มค. 28/03/2018 05:00 - 30/03/2018 20:00 2018-02-13 10:09:23
อนุมัติ นายภคพล ช่างยันต์ (0810754856) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นข 2575 มค. 02/04/2018 06:00 - 05/04/2018 21:00 2018-02-01 14:09:01
อนุมัติ นายธนชัย พลเคน (0849302455) นายธนชัย พลเคน (0849302455) ไป จ.นครราชสีมา และ กทม. นข 2575 มค. 23/04/2018 06:00 - 24/04/2018 22:00 2018-01-23 18:48:43
อนุมัติ นายธนชัย พลเคน (0849302455) นายธนชัย พลเคน (0849302455) อ.เมือง จ.ขอนแก่น นข 2575 มค. 26/04/2018 07:00 - 26/04/2018 18:00 2018-01-23 18:42:01