ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นางสาววลัญช์ภัทร พิมดา (097-130-3601) นายอิทธิพล พวังคาม (0844898613) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นข 2575 มค. 25/05/2018 06:30 - 25/05/2018 19:00 2018-05-21 08:52:12
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0642398665) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) นำนักศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี นข 2575 มค. 26/05/2018 07:00 - 28/05/2018 16:00 2018-05-15 14:10:54
รออนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปประชุม จ.อุบลราชธานี นข 2575 มค. 30/05/2018 08:00 - 30/05/2018 20:00 2018-05-22 10:36:55
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปรับส่งวิทยากรสนามบินขอนแก่น นข 2575 มค. 31/05/2018 06:00 - 31/05/2018 18:00 2018-05-16 08:53:35
รออนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปประชุม จ.หนองคาย นข 2575 มค. 08/06/2018 08:00 - 08/06/2018 20:00 2018-05-22 10:39:39
อนุมัติ ผศ.ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา (0823022261) suntareeya chaipunha (0823022261) รับ-ส่ง วิทยากรที่สนาบินขอนแก่น นข 2575 มค. 14/06/2018 06:00 - 14/06/2018 19:00 2018-05-17 12:14:02
อนุมัติ อ.กริช สินธุศิริ (0850108699) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นข 2575 มค. 17/06/2018 08:00 - 20/06/2018 18:00 2018-05-15 14:20:09
อนุมัติ น.ส.นัดติยา ประกอบแสง (0935290944) นัดติยา ประกอบแสง (0929203727) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นข 2575 มค. 27/06/2018 05:00 - 29/06/2018 20:00 2018-05-16 09:18:28