ข้อมูลพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No ภาพ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 นายคมสรรค์ อาจหาญ 065-8681954
2 นายฉัชวัลย์ อัคเนตร 0931211905
3 นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล 0910636112
4 นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ 0969957751
5 นายธวัชชัย สุยอย 0985933968
6 นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว 0875361729
7 นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์ 0810616346
8 นายวัฒนา สายจันทร์ 0849089969
9 นายวิชัย สินสว่าง 0880244139
10 นายสมชาย ลาจ้อย 0857459104
11 นายสังวาล ตุติ 0639277219
12 นายสันติ อุปแสน 0981751819
13 นายสำราญ รัตนจันทร์ 0990299029, 0992103717
14 นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์ 0959959015
15 นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ 0811839016
16 นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์ 00850107286
17 นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ 0898634075
18 นายไพรัตน์ โคตะโน 0892757075