ข้อมูลพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No ภาพ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 งานประปาและสุขาภิบาล 0968977287
2 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 00850107286
3 งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และบริการ 0875361729
4 งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ 0810616346
5 นายคมสรรค์ อาจหาญ 0927761433
6 นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ 0969957751
7 นายธวัชชัย สุยอย 0624983118
8 นายรุ่งรวี ไชยมาตย์ 0892929940
9 นายวัฒนา สายจันทร์ 0849089969
10 นายวิชัย สินสว่าง 0880244139
11 นายสมชาย ลาจ้อย 0857459104
12 นายสังวาล ตุติ 0639277219
13 นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์ 0959959015
14 นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ 0990686144
15 นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ 0898634075
16 นายไพรัตน์ โคตะโน 0892757075
17 เวรบริการส่วนกลาง 0371542617