ข้อมูลพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No ภาพ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 - 1129
2 นายคมสรรค์ อาจหาญ 065-8681954
3 นายฉัชวัลย์ อัคเนตร 0931211905
4 นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล 0910636112
5 นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ 0969957751
6 นายธวัชชัย สุยอย 0985933968
7 นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว 0875361729
8 นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์ 0810616346
9 นายวัฒนา สายจันทร์ 0849089969
10 นายวิชัย สินสว่าง 0880244139
11 นายสมชาย ลาจ้อย 0857459104
12 นายสังวาล ตุติ 0639277219
13 นายสันติ อุปแสน 0981751819
14 นายสำราญ รัตนจันทร์ 0990299029, 0992103717
15 นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์ 0959959015
16 นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ 0811839016
17 นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์ 00850107286
18 นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ 0898634075
19 นายไพรัตน์ โคตะโน 0892757075