ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นายสราวุฒิ ชูราษฎร์ (0821717913) สราวุฒิ ชูราษฎร์ (0816014412) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นข 2425 มค. 14/12/2023 09:00 - 17/12/2023 17:00 2023-11-30 12:12:16
รออนุมัติ นางไอลัดดา โอ่งกลาง (0991549936) ไอลัดดา โอ่งกลาง (0991549936) ไปแนะแนวที่โรงเรียน อำเภอบรบือ อำเภอนาดูน และอำเภอพยัคภูมิพิสัย นข 2425 มค. 19/12/2023 14:20 - 19/12/2023 14:20 2023-11-29 14:22:44
รออนุมัติ นางไอลัดดา โอ่งกลาง (0991549936) ไอลัดดา โอ่งกลาง (0991549936) ไปแนะแนวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นข 2425 มค. 20/12/2023 07:00 - 20/12/2023 19:00 2023-11-29 14:31:21
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" นข 2425 มค. 21/12/2023 08:30 - 23/12/2023 16:30 2023-11-06 14:31:03
รออนุมัติ นายวรพจน์ งามชมภู (0810486600) วรพจน์ งามชมภู (0810486600) การท่าเรือแหลมฉบัง (จ.ชลบุรี) นข 2425 มค. 09/01/2024 23:00 - 12/01/2024 21:00 2023-11-28 06:31:51
อนุมัติ อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0961636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นข 2425 มค. 18/01/2024 06:00 - 19/01/2024 17:00 2023-11-03 19:18:58
รออนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นข 2425 มค. 24/01/2024 07:00 - 24/01/2024 19:30 2023-12-01 11:23:11
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นข 2425 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26
รออนุมัติ อ.วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล (0813808052) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) ศึกษาดูงานพิพิธภัณ์ -ตันแลนด์ อยุธยา -moca bangkok -museum siam -river city bangkok เจิริญกรุง -นิทรรศรัตนโกสินทร์ -พิพิธบางลำพู -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี -พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ (จตุจักร) นข 2425 มค. 06/02/2024 05:30 - 09/02/2024 18:00 2023-11-08 14:28:54