ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อำนวยพร บำรุงบุญ (308) อำนวยพร บำรุงบุญ (0872270206) สนามบินขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น กค 7137 มค. 30/09/2020 12:00 - 01/10/2020 14:00 2020-09-21 14:15:02
อนุมัติ นายยุทธชัย บุญพันธ์ (0818717167) Yuttachai Boonphan (0818717167) ห้องประชุมกองกฎหมาย อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 02/10/2020 08:00 - 02/10/2020 18:00 2020-09-29 10:26:30
อนุมัติ นายยุทธชัย บุญพันธ์ (0818717167) Yuttachai Boonphan (0818717167) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 06/10/2020 10:00 - 09/10/2020 23:00 2020-09-29 13:26:27
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สกลนคร กค 7137 มค. 15/10/2020 08:16 - 20/10/2020 16:16 2020-09-16 09:17:30
อนุมัติ นางสาวเกวลิน ตรีกูล (09-82199970,08-33338636) นิภา พรมไชย (0833338636) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 กค 7137 มค. 28/10/2020 06:00 - 28/10/2020 15:00 2020-09-29 15:15:40
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 30/10/2020 08:15 - 30/10/2020 16:16 2020-01-24 16:17:17
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 27/11/2020 08:09 - 27/11/2020 16:09 2020-01-28 11:10:21
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 25/12/2020 08:18 - 25/12/2020 16:18 2020-01-28 11:19:26
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กค 7137 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22