ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กค 7137 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" กค 7137 มค. 21/12/2023 08:29 - 23/12/2023 16:29 2023-11-06 14:30:00
อนุมัติ นายอิทธิพล พวังคาม (0844898613) นายอิทธิพล พวังคาม (0844898613) ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 25/12/2023 07:00 - 27/12/2023 22:00 2023-11-30 22:29:21
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กค 7137 มค. 25/01/2024 08:00 - 07/02/2024 20:00 2023-12-06 16:01:25