ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร นข.1927 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" นข.1927 มค. 21/12/2023 08:41 - 23/12/2023 16:41 2023-11-06 14:42:00
รออนุมัติ รตนดา อาจวิชัย (0834151422) รตนดา อาจวิชัย (0834151422) ไปราชการนิเทศ และแนะแนวนักเรียน ณ โรงเรียนที่เข้านิเทศ โดยมีจุดนิเทศ รร.บ้านดงลาน จ.ขอนแก่น รร.เมืองพลพิทยาคม จ.ข่อแข่น รร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา สำนักงานราชบัณฑิตสภาสนามเสือป่า , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สำนักเพจอีจัน กทม., โรงแรม จ.จันทบุรี, วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีฯ จ.ปราจีนบุรี นข.1927 มค. 08/01/2024 06:00 - 10/01/2024 22:00 2023-12-08 10:15:26
รออนุมัติ นางศิริวรรณ รุจนาฏ (0993472358) ศิริวรรณ รุจนาฎ (0993472358) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ฮักกี้ ฮักจังเลย จังหวัดเลย นข.1927 มค. 11/01/2024 09:00 - 13/01/2024 16:30 2023-12-07 11:32:33
อนุมัติ อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0961636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นข.1927 มค. 18/01/2024 06:00 - 19/01/2024 17:00 2023-11-03 19:18:58
รออนุมัติ อ.นัชชา อู่เงิน (0981898968) นัชชา อู่เงิน (0981898968) มหาิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นข.1927 มค. 20/01/2024 04:25 - 21/01/2024 04:05 2023-11-28 15:28:00
รออนุมัติ รตนดา อาจวิชัย (0834151422) รตนดา อาจวิชัย (0834151422) นิเทศ และแนะแนวหลักสูตร รร.พื้นที่ มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น นข.1927 มค. 22/01/2024 06:30 - 23/01/2024 20:20 2023-12-08 10:36:41
อนุมัติ นางสาวอัญชนา ทองกระจาย (0634654159) น.ส.อัญชนา ทองกระจาย (0634654159) บริษัทคิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงแรมซันบีม อำเภอบางละมุง ชลบุรี นข.1927 มค. 24/01/2024 06:00 - 27/01/2024 18:00 2023-11-03 12:04:30
รออนุมัติ นายชาตรี จักณารายณ์ (0955821589) ชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ไปราชการส่งนักศึกษาวิชาทหารไปฝึกนอกที่ตั้ง ขึ้นรถไฟ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคม นข.1927 มค. 30/01/2024 11:00 - 30/01/2024 23:55 2023-12-06 15:59:57
อนุมัติ อ.นฤมล กางเกตุ (0810511658) naruemol kangked (0810511658) โครงการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นข.1927 มค. 31/01/2024 05:00 - 04/02/2024 21:00 2023-10-27 14:16:38
รออนุมัติ อ.วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล (0813808052) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) ศึกษาดูงานพิพิธภัณ์ -ตันแลนด์ อยุธยา -moca bangkok -museum siam -river city bangkok เจิริญกรุง -นิทรรศรัตนโกสินทร์ -พิพิธบางลำพู -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี -พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ (จตุจักร) นข.1927 มค. 06/02/2024 05:30 - 09/02/2024 18:00 2023-11-08 14:28:54