ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง อนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการ ณ สนามบินร้อยเอ็ด กค.2882 มค. 02/10/2020 07:27 - 02/10/2020 16:28 2020-09-30 08:28:45
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สกลนคร กค.2882 มค. 15/10/2020 08:10 - 20/10/2020 16:14 2020-09-16 09:16:05