ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) ผู้บริหารไปราชการร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กค.2882 มค. 04/03/2021 09:00 - 06/03/2021 20:00 2021-03-01 10:40:05
รออนุมัติ อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ (0844003161) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปราชการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กค.2882 มค. 07/03/2021 07:00 - 08/03/2021 17:00 2021-03-02 11:53:17
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค.2882 มค. 10/03/2021 08:30 - 10/03/2021 16:30 2021-02-05 14:42:59
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค.2882 มค. 18/03/2021 08:27 - 18/03/2021 16:30 2021-02-05 15:30:08
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค.2882 มค. 23/03/2021 08:34 - 23/03/2021 16:34 2021-02-05 15:35:25
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ขอนแก่น กค.2882 มค. 25/03/2021 08:47 - 26/02/2021 16:47 2021-01-06 08:48:36
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค.2882 มค. 31/03/2021 08:30 - 31/03/2021 16:30 2021-02-05 15:45:09