ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง พระสงฆ์ นข 3889 มค. (รถเช่า) 09/10/2020 17:15 - 09/10/2020 19:00 2020-09-29 10:01:08
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) บริการรับส่งผู้ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นข 3889 มค. (รถเช่า) 10/10/2020 07:00 - 10/10/2020 14:30 2020-09-29 10:32:30
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สกลนคร นข 3889 มค. (รถเช่า) 15/10/2020 08:04 - 20/10/2020 16:04 2020-09-16 09:10:48
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 3889 มค. (รถเช่า) 30/10/2020 08:10 - 30/10/2020 16:10 2020-01-28 11:11:47
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 3889 มค. (รถเช่า) 27/11/2020 08:14 - 27/11/2020 16:14 2020-01-28 11:16:18
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 3889 มค. (รถเช่า) 25/12/2020 08:19 - 25/12/2020 16:19 2020-01-28 11:20:43
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 3889 มค. (รถเช่า) 25/12/2020 08:19 - 25/12/2020 16:19 2020-01-28 11:20:45