ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางสาวสุชาดา หวังสิทธิเดช (0883654446) สุชาดา หวังสิทธิเดช (0883654446) วัดป่าธรรมสุโข ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 40 - 0148 มค. 04/10/2020 06:00 - 04/10/2020 15:00 2020-09-17 20:01:19
รออนุมัติ นายวิชัย สินสว่าง (0883221471) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) มหาสารคาม 40 - 0148 มค. 10/10/2020 08:00 - 11/10/2020 16:53 2020-09-21 17:54:26
อนุมัติ อ.นุจรี ใจประนบ (0910608398) นุจรี ใจประนบ (0910608398) เขาค้อรีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 40 - 0148 มค. 20/10/2020 07:00 - 22/10/2020 18:00 2020-09-21 17:10:01
รออนุมัติ ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน (0910604726) สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน (0910604726) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย 40 - 0148 มค. 23/10/2020 05:00 - 24/10/2020 20:00 2020-09-29 20:54:04
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี 40 - 0148 มค. 28/10/2020 05:00 - 30/10/2020 20:00 2020-08-24 10:39:47
อนุมัติ ผศ.พงศธร กองแก้ว (0896023249) นายพงศธร กองแก้ว (0896023249) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย 40 - 0148 มค. 04/11/2020 06:00 - 06/11/2020 20:00 2020-09-14 10:04:46
อนุมัติ ผศ.ลักขณา ศิริจำปา (063-6269942) ประภัสสร แสนพินิจ (0804000326) ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดขอนแก่น 40 - 0148 มค. 07/11/2020 07:00 - 07/11/2020 16:30 2020-09-18 10:50:56
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0148 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22