ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 40 - 0148 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" 40 - 0148 มค. 21/12/2023 08:38 - 23/12/2023 16:38 2023-11-06 14:39:31
รออนุมัติ ผศ.พงศธร กองแก้ว (0896023249) นายพงศธร กองแก้ว (0896023249) อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 40 - 0148 มค. 03/01/2024 06:00 - 05/01/2024 21:00 2023-11-17 11:28:32
รออนุมัติ อ.ดร.นพดล สมผล (0896200477) นพดล สมผล (0896200477) วันที่ 7-9 ก.พ. 2567 นำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 40 - 0148 มค. 07/01/2024 08:00 - 09/01/2024 21:00 2023-12-04 11:33:01
รออนุมัติ นายวรพจน์ งามชมภู (0810486600) วรพจน์ งามชมภู (0810486600) การท่าเรือแหลมฉบัง (จ.ชลบุรี) 40 - 0148 มค. 09/01/2024 23:00 - 12/01/2024 21:00 2023-11-28 06:16:17
รออนุมัติ นายอาทิตย์ อาจหาญ (0872158178) อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ (0872158178) กรีนเนอรี่ รีสอร์ต เขาใหญ่ 40 - 0148 มค. 15/01/2024 06:15 - 17/01/2024 17:00 2023-12-06 13:18:21
อนุมัติ อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0961636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 40 - 0148 มค. 18/01/2024 06:00 - 19/01/2024 17:00 2023-11-03 19:18:58
รออนุมัติ อ.นัชชา อู่เงิน (0981898968) นัชชา อู่เงิน (0981898968) ราชภัฎสุรินทร์ 40 - 0148 มค. 20/01/2024 05:30 - 21/01/2024 20:30 2023-10-07 12:40:49
รออนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40 - 0148 มค. 24/01/2024 07:00 - 24/01/2024 19:30 2023-11-30 07:53:17
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40 - 0148 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26
รออนุมัติ นายชาตรี จักณารายณ์ (0955821589) ชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ไปราชการรับนักศึกษาวิชาทหารไปฝึกนอกที่ตั้ง ขึ้นรถไฟ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคม 40 - 0148 มค. 06/02/2024 17:01 - 07/02/2024 17:02 2023-12-06 16:04:16
อนุมัติ อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ (0823058431) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปสัมนาราชการ ณ จังหวัดลพบุรี 40 - 0148 มค. 12/02/2024 07:00 - 14/02/2024 17:00 2023-11-03 11:12:50
อนุมัติ อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน (0838796698) ณพรรธนนท์ ทองปาน (0646464519) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ จังหวัดชลบุรี 40 - 0148 มค. 27/02/2024 05:00 - 01/03/2024 21:00 2023-11-07 12:37:12
อนุมัติ รศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม (0946145282) วรรณษา โสภานะ (0918622597) เดินทางไปสนามบินกรุงเทพมหานคร 40 - 0148 มค. 03/04/2024 07:00 - 06/04/2024 20:00 2023-11-03 10:46:13