ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ว่าที่ ร.ต.สุริยา สมาน (0859839419) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) นำนักศึกษาไปอบรมรักบี้ฟุตบอล ณ จ.อุดรธานี 40 - 0095 มค. 02/10/2020 08:00 - 04/10/2020 18:00 2020-09-14 11:40:15
อนุมัติ นางสาวกชวรา ศาลารมย์ (0651654294) ประภาพร ศาลารมย์ (0870154419) 08.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (หน้าตึก 34) 09.00 น. ถึง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ 15.00 น. ออกเดินทางจาก อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ 16.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 07/10/2020 08:00 - 07/10/2020 16:00 2020-09-28 13:39:26
อนุมัติ อาจารย์ ดร. รติกร แสงห้าว (0894582320) รติกร แสงห้าว (0894582320) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ระบะทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมาสารคาม 140 กิโลเมตร ดังนั้น ไป-กลับ รวม 280 กิโลเมตร 40 - 0095 มค. 10/10/2020 07:00 - 11/10/2020 17:00 2020-09-22 00:11:24
อนุมัติ นางสาวกชวรา ศาลารมย์ (0651654294) ประภาพร ศาลารมย์ (0870154419) 07.00 น. ออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (หน้าตึก 34) 08.00 น. ถึงโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 15.00 น. ออกจากโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 16.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0095 มค. 14/10/2020 07:00 - 14/10/2020 16:00 2020-09-28 13:53:19
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปงานรับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0095 มค. 19/10/2020 07:00 - 21/10/2020 20:00 2020-09-29 09:50:42
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดนครพนม 40 - 0095 มค. 22/10/2020 08:00 - 23/10/2020 17:00 2020-09-28 16:41:11
อนุมัติ อ.ธเนศ ยืนสุข (0952155656) นายธเนศ ยืนสุข (0810600865) ศูนย์กลางสวนอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 999 ม.11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280 และ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 40 - 0095 มค. 26/10/2020 04:30 - 30/10/2020 16:30 2020-08-31 13:56:19
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0095 มค. 04/11/2020 08:00 - 05/11/2020 17:00 2020-09-29 11:37:17
อนุมัติ นส.วรรณษา โสภานะ (0918622597) วรรณษา โสภานะ (0918622597) ร่วมงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 จ.ขอนแก่น 40 - 0095 มค. 07/11/2020 06:30 - 07/11/2020 20:00 2020-09-22 13:14:13
อนุมัติ นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ (0946655324) SUPAPORN (0910570665) นำบุคลากรพัฒนาศักยภาพบุุลากร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 40 - 0095 มค. 23/12/2020 07:00 - 25/12/2020 20:00 2020-09-23 10:31:17
อนุมัติ อาจารย์ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดจันทบุรี 40 - 0095 มค. 13/01/2021 08:00 - 15/01/2021 17:00 2020-09-18 14:18:16
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0095 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22