ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นายคมสรรค์ อาจหาญ (0658681954) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) ประชุมหอพัก มรม. 40 - 0150 มค. 05/10/2020 08:00 - 05/10/2020 16:18 2020-09-29 12:19:34
อนุมัติ อาจารย์พิพัฒน์ สินเธาว์ (0935310239) ปราณี คำสะอาด (183) ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 07/10/2020 08:30 - 07/10/2020 16:00 2020-09-28 15:43:20
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองยาง บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 10/10/2020 07:00 - 10/10/2020 14:30 2020-09-29 10:23:35
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปงานรับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0150 มค. 19/10/2020 07:00 - 21/10/2020 20:00 2020-09-29 09:50:42
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดนครพนม 40 - 0150 มค. 22/10/2020 08:00 - 23/10/2020 17:00 2020-09-28 16:41:11
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0150 มค. 04/11/2020 08:00 - 05/11/2020 17:00 2020-09-29 11:37:17
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0150 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22