ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 40 - 0150 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" 40 - 0150 มค. 21/12/2023 08:37 - 23/12/2023 16:37 2023-11-06 14:38:16
รออนุมัติ อ.ดร.วิกรม สวาทพงษ์ (0992636628) นายวิกรม สวาทพงษ์ (0956146333) โครงการ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปอแดง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 26/12/2023 08:00 - 26/12/2023 16:00 2023-11-23 12:45:44
รออนุมัติ นายวรพจน์ งามชมภู (0810486600) วรพจน์ งามชมภู (0810486600) การท่าเรือแหลมฉบัง (จ.ชลบุรี) 40 - 0150 มค. 09/01/2024 23:00 - 12/01/2024 21:00 2023-11-28 06:23:28
อนุมัติ อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0961636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 40 - 0150 มค. 18/01/2024 06:00 - 19/01/2024 17:00 2023-11-03 19:18:58
รออนุมัติ อ.นัชชา อู่เงิน (0805146956 ) นัชชา อู่เงิน (0981898968) มหาวิทยาลันราชภัฎสุรินทร์ 40 - 0150 มค. 20/01/2024 04:30 - 21/01/2024 20:20 2023-11-28 15:34:24
รออนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40 - 0150 มค. 24/01/2024 07:00 - 24/01/2024 19:30 2023-11-30 07:53:17
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40 - 0150 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพนครพนม 40 - 0150 มค. 07/02/2024 08:05 - 09/02/2024 17:05 2023-11-08 11:05:30
รออนุมัติ อาจารย์กนกอร คำผุย (0817094592) กนกอร คำผุย (0817094592) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 40 - 0150 มค. 15/02/2024 06:00 - 17/02/2024 18:00 2023-11-10 14:17:46