ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (0804108577) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปร่วมฌาปนกิจศพ ณ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 04/03/2021 10:00 - 04/03/2021 16:00 2021-03-01 15:55:25
รออนุมัติ นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช (085-880-7490) นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช (0858807490) ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0150 มค. 05/03/2021 06:30 - 05/03/2021 18:00 2021-03-02 11:16:41
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 11/03/2021 08:30 - 11/03/2021 16:30 2021-02-05 14:46:33
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 17/03/2021 08:30 - 17/03/2021 16:30 2021-02-05 15:26:24
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 25/03/2021 08:30 - 25/03/2021 16:30 2021-02-05 15:38:44
รออนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40 - 0150 มค. 02/04/2021 08:30 - 02/04/2021 16:30 2021-02-23 14:41:38
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0150 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17