ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 40 - 0149 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
รออนุมัติ ดร.วาริธ ราศรี (0817652736) วาริธ ราศรี (1) ศึกษาเรียนรู้รายวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 40 - 0149 มค. 12/01/2024 05:00 - 14/01/2024 17:00 2023-10-28 10:43:23
อนุมัติ อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0961636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 40 - 0149 มค. 18/01/2024 06:00 - 19/01/2024 17:00 2023-11-03 19:18:58
รออนุมัติ มนันยา นันทสาร (089-5557725) มนันยา นันทสาร (0895557725) บ้านหนองใต้ ตำบลขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 20/01/2024 08:00 - 20/01/2024 17:30 2023-12-01 21:59:17
รออนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40 - 0149 มค. 24/01/2024 07:00 - 24/01/2024 19:30 2023-12-01 11:23:11
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40 - 0149 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26