ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 40 - 0058 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
รออนุมัติ มนันยา นันทสาร (0895557725) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) พระธาตุฮอมแฮง อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 20/01/2024 08:25 - 20/01/2024 17:25 2023-12-07 13:28:05
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40 - 0058 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26