ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา (0641569641) อุรสา พรหมทา (0639515145) โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 02/10/2020 05:30 - 02/10/2020 16:00 2020-09-21 16:22:25
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) ค่ายพล ร. 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0058 มค. 03/10/2020 06:00 - 03/10/2020 12:00 2020-09-09 13:43:18
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) บริการขนองค์กฐิน....ในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 09/10/2020 08:45 - 09/10/2020 17:30 2020-09-29 10:07:55
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 10/10/2020 09:00 - 10/10/2020 17:00 2020-09-09 13:46:52
อนุมัติ น.ส.เปรมฤดี ชิณวงษา (0942915710) เปรมฤดี ชิณวงษา (0973282666) ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองค่อน อำเภอเมืองมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 12/10/2020 07:00 - 12/10/2020 15:30 2020-09-28 10:31:56
อนุมัติ น.ส.เปรมฤดี ชิณวงษา (0614910447) เปรมฤดี ชิณวงษา (0973282666) ร.ร.เม้นใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 16/10/2020 07:00 - 16/10/2020 15:35 2020-09-28 10:35:52
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 17/10/2020 07:00 - 17/10/2020 17:00 2020-09-24 15:07:28
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) บ้านเลิงแฝกอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 18/10/2020 09:00 - 18/10/2020 17:30 2020-09-02 17:05:30
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0058 มค. 23/10/2020 09:00 - 23/10/2020 17:30 2020-09-02 17:07:54
อนุมัติ นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0058 มค. 24/10/2020 10:00 - 24/10/2020 17:00 2020-09-14 12:13:05
อนุมัติ อ.กานต์​สินี​ ทิพย์​มณเทียร​ (0804154998​) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อำเภอ​สมเด็จ​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ 40 - 0058 มค. 31/10/2020 08:30 - 31/10/2020 17:00 2020-08-27 16:11:51
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0058 มค. 04/11/2020 08:00 - 05/11/2020 17:00 2020-09-29 11:37:17
อนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40 - 0058 มค. 29/11/2020 06:00 - 29/11/2020 12:00 2020-09-09 13:51:39
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0058 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22