ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (0804108577) จักรกริช ชัยวิเศษ (0883373364) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 02/03/2021 17:00 - 02/03/2021 20:30 2021-03-01 16:36:21
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (0804108577) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปร่วมฟังสวดอภิธรรม ณ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 03/03/2021 17:30 - 03/03/2021 20:00 2021-03-01 14:45:03
อนุมัติ ดร.อาภากร ประจันตะเสน (0844003161) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) บ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหา่สารคาม นข 2575 มค. 04/03/2021 07:00 - 04/03/2021 18:00 2021-02-17 14:06:20
อนุมัติ อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ (0652654196) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวักกาฬสินธุ์ นข 2575 มค. 05/03/2021 08:00 - 07/03/2021 19:00 2021-02-19 09:39:05
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2575 มค. 08/03/2021 08:30 - 08/03/2021 16:31 2021-02-05 14:31:38
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านโคกก่อ หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข 2575 มค. 10/03/2021 08:00 - 10/03/2021 17:30 2021-02-11 23:41:01
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) จากตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไปบ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 11/03/2021 09:00 - 11/03/2021 14:30 2021-02-11 22:25:02
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2575 มค. 12/03/2021 07:00 - 12/03/2021 18:00 2021-02-11 22:30:51
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2575 มค. 15/03/2021 08:30 - 15/03/2021 16:30 2021-02-05 15:03:34
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นข 2575 มค. 17/03/2021 08:00 - 17/03/2021 17:00 2021-02-11 22:44:39
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ออกเดินทางจากตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข 2575 มค. 19/03/2021 08:30 - 19/03/2021 16:30 2021-02-18 18:34:17
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 26/03/2021 08:13 - 26/03/2021 16:13 2020-12-28 15:14:29
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2575 มค. 29/03/2021 08:30 - 29/03/2021 16:30 2021-02-05 15:42:07
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 30/04/2021 08:25 - 30/04/2021 16:25 2020-12-28 15:26:05
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 28/05/2021 08:33 - 28/05/2021 17:33 2020-12-28 15:33:58
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 25/06/2021 09:38 - 25/06/2021 16:38 2020-12-28 15:39:11
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 30/07/2021 08:44 - 30/07/2021 16:44 2020-12-28 15:44:52
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 27/08/2021 08:49 - 27/08/2021 16:49 2020-12-28 15:49:52
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 24/09/2021 08:54 - 24/09/2021 16:55 2020-12-28 15:55:39
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 29/10/2021 08:05 - 29/10/2021 16:06 2020-12-28 16:07:08
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 26/11/2021 08:12 - 26/11/2021 16:12 2020-12-28 16:13:00
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นข 2575 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2575 มค. 24/12/2021 08:18 - 24/12/2021 16:18 2020-12-28 16:18:49