ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร นข 2575 มค. 13/12/2023 08:00 - 20/12/2023 20:00 2023-03-20 13:42:18
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" นข 2575 มค. 21/12/2023 08:31 - 23/12/2023 16:31 2023-11-06 14:32:47
รออนุมัติ นางศิริวรรณ รุจนาฏ (0993472358) ศิริวรรณ รุจนาฎ (0993472358) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ฮักกี้ ฮักจังเลย จังหวัดเลย นข 2575 มค. 11/01/2024 09:00 - 13/01/2024 16:30 2023-12-07 11:32:33
รออนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นข 2575 มค. 24/01/2024 07:00 - 24/01/2024 19:30 2023-12-01 11:23:11
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นข 2575 มค. 26/01/2024 06:00 - 05/02/2024 20:00 2023-06-22 11:32:26
รออนุมัติ อ.วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล (0813808052) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) ศึกษาดูงานพิพิธภัณ์ -ตันแลนด์ อยุธยา -moca bangkok -museum siam -river city bangkok เจิริญกรุง -นิทรรศรัตนโกสินทร์ -พิพิธบางลำพู -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี -พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ (จตุจักร) นข 2575 มค. 06/02/2024 05:30 - 09/02/2024 18:00 2023-11-08 14:28:54